Teks Mc Bahasa Sunda Pengajian Ibu Ibu

Teks Mc Bahasa Sunda Pengajian Ibu Ibu

ibu-ibu muslimah sedang pengajian apa bahasa arabnya

Daftar Isi

1. ibu-ibu muslimah sedang pengajian apa bahasa arabnya

أم امرأة مسلمة تتلو

semoga membantu

2. teks mc dalam bahasa sunda

Peringatan Isra Mi’raj di SMA …..

Mc : Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapa Kepala SMA …… anu ku sim kuring dipihormat

Bapa Ustad Anwar anu ku sim kuring dipihormat

Bapa/Ibu guru kalih rẻngrẻngan tata usaha anu ku sim kuring dipihormat,

teu kakantun rẻrẻncangan sadaya  anu ku sim kuring dipikareueus

Langkung ti payun sumangga urang manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, Allah SWT, anu parantos ngalẻlẻrkeun ni’mat sareng kasehatan  dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat kanggo pangẻmut dinten Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Solawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, sohabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Aamiin. Sim kuring ngadeg di payuneun hadirin sadaya wirẻh kapancẻnan salaku panata acara seja ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun, di antawisna :

1. Bubuka

2. Maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun solawat nabi

3. Laporan ti Ketua Panitia Pelaksana

4. Pamapag ti Bapa Kepala SMA N 1 Jalaksana

5. Taushiyah

6. Doa/Panutup

Hadirin sadaya anu ku sim kuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka ku maos basmalah sasarengan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Acara kadua, maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun  mingpin solawat nabi. Ka Sadẻrẻk Rahmat mangga dihaturanan.

MC : Hatur nuhun ka Sadẻrẻk Rahmat anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur’an  sareng mingpin solawat nabi.

Nincak kana acara katilu, laporan Ketua Panitia Pelaksana. Ka Sadẻrẻk Alim mangga dihaturanan ka payun.

MC : Hatur nuhun ka Sadẻrẻk Alim anu parantos ngadugikeun laporanana.

Nincak kana acara kaopat, pamapag ti Bapa Kepala SMA …… . Ka Pangersa Bapa …… , waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa ……. , anu parantos ngadugikeun pamapagna.

Nincak kana acara kalima, nya ẻta taushiyah ti Bapa Ustad Anwar. Sumangga Bapa Ustad Anwar, waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad Anwar anu parantos ngadugikeun taushiyahna.

Nincak kana acara nu terakhir, nya ẻta doa/panutup. Acara doa ieu baris dipingpin ku Bapa Ustad Anwar. Sumangga Bapa Ustad Anwar, dihaturanan kanggo mingpin doa.

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad Anwar anu parantos mingpin doa, mugia doa urang sadaya di kobul ku AllaH SWT. Aamiin.

Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil‘alamin. Ti simkuring, rupina sakitu anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka rerengrengan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

3. contoh teks mc dalam bahasa sunda

Mc : Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapa Kepala SMA …… anu ku sim kuring dipihormat
Bapa Ustad………………. anu ku sim kuring dipihormat
Bapa/Ibu guru kalih rẻngrẻngan tata usaha anu ku sim kuring dipihormat,
teu kakantun rẻrẻncangan sadaya anu ku sim kuring dipikareueus

Langkung ti payun sumangga urang manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, Allah SWT, anu parantos ngalẻlẻrkeun ni’mat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat kanggo pangẻmut dinten Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Solawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka jungjunan urang, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, sohabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamah. Aamiin. Simkuring ngadeg di payuneun hadirin sadaya wirẻh kapancẻnan salaku panata acara seja ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun, di antawisna :

1. Bubuka
2. Maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun solawat nabi
3. Laporan ti Ketua Panitia Pelaksana
4. Pamapag ti Bapa Kepala SMA N 1 Jalaksana
5. Taushiyah
6. Doa/Panutup

Hadirin sadaya anu ku sim kuring dipihormat supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka ku maos basmalah sasarengan, Bismillahirrahmanirrahim.

Acara kadua, maos ayat suci Al-Qur’an dilajeungkeun kana aosan solawat nabi. Kakersana ustad….. mangga dihaturanan.

MC : Hatur nuhun ka kersana ustad……. anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur’an sareng mingpin aosan solawat nabi, malahmandar janteun panambih-nambih kaimanan sareng kataqwaan. Aamiin..

Nincak kana acara katilu, laporan Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra Mi’raj. Ka kersana………. mangga dihaturanan ka payun.

MC : Hatur nuhun ka kersana…….. anu parantos ngadugikeun laporanana, mudah-mudahan ageung manfaatna.

Nincak kana acara kaopat, pamapag ti Bapa Kepala SMA …… . Ka Pangersa Bapa …… , waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa ……. , anu parantos ngadugikeun pamapagna, mugia ageung manfaatna.

Nincak kana acara kalima, nya ẻta taushiyah/siraman ruhani ti Almukarom Bapak Ustad……. Sumangga waktos sinareng tempat disayogikeun.

MC : Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad……. anu parantos ngadugikeun taushiyahna, mugia ageung pisan manfaatna kanggo urang sadaya.

Nincak kana acara nu terakhir, nya ẻta doa/panutup. Acara doa ieu baris dipingpin ku Bapa Ustad….. Sumangga Bapa Ustad….. dihaturanan kanggo mingpin doa.

Hatur nuhun ka kersana Bapa Ustad……. anu parantos mingpin doa, mugia doa urang sadaya di kobul ku AllaH SWT. Aamiin.

Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil‘alamin. 

Ti simkuring, rupina sakitu anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka rerengrengan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

4. Suatu kelompok Pengajian Ibu ibu mempunyai Anggota 10 orang. Apabila setiap Pengajian duduk melingkar , banyak cara posisi Ibu ibu dalam duduk melingkar adalah

10! = 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1
= 3628800

5. Contoh teks mc ngahaturan dalam bahasa sunda

contohnya : Di haturanan kanggo saderek sadulur sabaya anu parantos di wagel teu sumping kana ieu acara.

Semoga benar dan Barmanfaat 🙂

6. dalam suatu kelompok pengajian ibu ibu mempunyai 10 orang dalam setiap pengajian duduknya melingkar .berapa cara ibu ibu dapat duduk melingkar

362.880 cara

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Suatu kelompok pengajian ibu ibu mempunyai anggota 10 orang.apabila setiap pengajian duduknya melingkar,banyak cara posisi ibu ibu dalam duduk melingkar adalah

=(n1)!cara

=(101
)!cara

=9!cara

=(9×8×7×6×5×4×3×2×1)cara

=362.880cara

semogamembantudanbermanfaat

7. Suatu kelompok pengajian ibu ibu mempunyai anggota 4 orang,apabila setiap pengajian duduk nya melingkar, Banyak cara posisi ibu ibu dalam duduk melingkar adalah…

Permutasi siklis untuk n unsur adalah (n-1)! sehingga ada 3! cara posisi ibu-ibu tersebut duduk melingkar, 3!=3.2.1=6

8. berikanlah contoh teks MC menggunakan bahasa Sunda secara singkat​

Jawaban:

Nu dipikahormat kapala SMA…, Bapak/Ibu… Nu dipihormat panaséhat seni, Bapak/Ibu…. Sarta ulah hilap yén ka sadaya babaturan SMA kuring … Hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah SWT, margi urang parantos dipaparinan kanikmatan anu seueur. Sangkan urang tiasa ngahadiran sareng ilubiung dina pagelaran kasenian SMA ieu dina kaayaan sehat wal afiat.

Para hadirin anu dipikahormat, sim kuring salaku pembawa acara dinten ieu bade maos heula jadwal acara, ti mimiti bubuka dugi ka do’a babarengan sareng panutup.

Mugia acara anu bade dilaksanakeun dinten ieu tiasa kalancaran, ieu susunan acarana:

Bubuka

Seratan ti pupuhu panitia penyelenggara pentas

-Acara utama

-seni pintonan

-Doa sareng panutup

Demikian tadi contoh teks MC bahasa Sunda singkat. Semoga bermanfaat!

9. Umur aji 7thn .umur ibu aji 23 thn lebihnya dari umur aji .berapa umur ibu aji ?

Jawaban:

23 tahun ya

10. teks mc bahasa sunda ulang tahun

Yang perlu dilakukan agar bisa dengan baik membuat teks MC bahasa Sunda ulang tahun adalah memahami terlebihdahulu apa itu MC dan ragam bahasa yang ada dalam bahasa Sunda. MC atau singkatan dari master of ceremony dalam bahasa Sunda adalah sama dengan panata acara. Dalam bahasa Sunda ada dua ragam bahasa yaitu yang disebut ragam basa hormat / lemes (halus) dan ragam basa loma (akrab).

Pembahasan

Tugas utama dari panata acara adalah memimpin dan mengarahkan jalannya suatu acara, seperti acara pernikahan, khitanan atau ulang tahun, dari mulai sampai akhir acara. Penentuan ragam bahasa Sunda yang digunakan tergantung dari siapa yang diajak bicara. Ragam bahasa Sunda yang digunakan oleh MC dalam acara ulang tahun adalah ragam basa hormat / lemes (halus).

Terlepas bahasa yang digunakan, apakah itu bahasa Sunda atau bahasa lainnya, pada dasarnya teks MC dan susunan acaranya tidak berbeda. Di bawah ini adalah teks MC bahasa Sunda ulang tahun dalam ragam basa hormat / lemes (halus):

Bismillahirrahmanirrahim …

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sinareng sukur mangga urang haturkeun sasarengan kanggo Gusti Allah SWT, margi ku ijin anjeunna urang sadayana tiasa hadir sasarengan di tempat ieu dina kaayaan sehat walapiat.

Sim kuring atas nami kulawargi ibu ramana Neng Lia ngahaturkeun rebu rebu nuhun ka para wargi sadayana anu parantos tiasa sumping dina acara sukuran tepang taun Neng Lia anu ka 17. Tangtos kauninga ku urang sadayana, wirehna ulang ka 17 teh sok kasebat ulang taun anu spesial.  

Salajengna sim kuring bade ngadugikeun runtuyan aacara anu bade dipidangkeun dina ieu acara, nyaeta:

Bubuka Pangbagea ti Sepuhna Neng Lia Pamapag wawakil rerencangan Neng Lia Pangbagea nu tepang taun Maos Do’a Nyanyi lagu tepang taun sareng sakantenan tiup lilin Panutup, Acara Tuang sareng Ramah Tamah

Salajengna mangga dihaturanan ka sepuhna Neng Lia kanggo ngadugikeun pangbagea dina raraga tepamg taun Neng Lia.

———-

Hatur nuhun kanggo sepuhna Neng Lia anu parantos ngadugikeun pangbagea. Salajengna bade didugikeun cariosan, pamapag sareng kesan kesan ti wawakil rerencangan sakola Neng Lia. Kanggo wawakil rerencangan sakola Neng Lia mangga dihaturanan.

———-

Hatur nuhun kanggo wawakil rerencangan sakola Neng Lia anu parantos ngadugikeun pamapagna. Acara anu salajengna bade didugikeun cariosan ti anu tepang taun, nyaeta Neng Lia. Kanggo Neng Lia mangga dihaturanan.

———-

Hatur nuhun kanggo Neng Lia anu parantos ngadugikeun cariosan atanapi pamapagna. Acara anu salajengna nyaeta maos doa anu bade didugikeun ku Ustadz Bapa Amir. Kanggo Bapa Amir mangga dihaturanan.

———-

Hatur nuhun kanggo Bapa Amir anu parantos maos doa kanggo kasalametan urang sadayana. Acara anu salajengna mangga urang sadayana sasarengan nyanyi lagu tepang taun anu bade dipimpin ku Cep Tedy sareng dilajeungkeun ku niup lilin. Kanggo Cep Tedy mangga dihaturanan kanggo mingpin nyanyi lagu tepang taun nu dilajeungkeun ku niup lilin, motong kue, sareng sakantenan nyanggakeun kue ulang taun ka sepuhna Neng Lia sareng para tamu..

———-

Hatur nuhun kanggo Cep Tedy anu parantos mingpin acara nyanyi, tiup lilin sareng motong kue ulangtaunna. Acara anu salajengna mangrupi acara panutup anu dilajeungkeun ngahaturanan kanggo para tamu uleman sadayana tiasa taruang sareng ramah tamah. Rupina simkuring oge dina panutup ieu bade ngahaturkeun rebu nuhun kanggo sadayana anu parantos kersa sumping dina acara ieu, mugi Allaj SWT maparin kasehatan sareng kasalametan ka urang sadayana,

Wassalammu’alaikum wr.wb.

Pelajari lebih lanjut Tugas panata acara https://brainly.co.id/tugas/12484577 Tugas girang acara https://brainly.co.id/tugas/13441091 Tugas panumbu catur https://brainly.co.id/tugas/4601892

__________

Detil Jawaban

Kelas : XII

Mapel : Bahasa Sunda – Pemandu Acara

Bab : 5

Kode : 12.13.5

Kata Kunci : Teks MC bahasa Sunda ulang tahun

11. Suatu kelompok pengajian ibu ibu mempunyai anggota 4 orang,apabila setiap pengajian duduk nya melingkar, Banyak cara posisi ibu ibu dalam duduk melingkar adalah…

Jawaban

duduk sila

maaf kalo salah follow y

12. suatu kelompok pengajian ibu-ibu mempunyai anggota 8 orang.apabila setiap pengajian duduk nya melingkar,maka banyak cara posisi ibu ibu dalam duduk melingkar adalah​

Jawaban:

banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar adalah 362.880 cara.caranya dengan menggunakan rumus permutasi siklus(duduk melingkar). Banyak cara n orang duduk melingkar adalah (n-1)!, sedangkan banyak cara n orang duduk berjajar adalah n!.

n!=n×(n-1)×(n-2×…×3×2×1

pembahasan:

suatu kelompok pengajian ibu-ibu mempunyai anggota 8 orang.apabila setiap pengajian duduknya melingkar banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar adalah

=(n-1)! cara

=(10-1)! cara

=9! cara

=(9×8×7×6×5×4×3×2×1) cara

=362.880 cara

ma’af kalo salah y

semogamembantu

Jawaban:

5040

Penjelasan dengan langkah-langkah:

menggunakan rumus permutasi siklis:

p= (n-1)!

p= (8-1)!

p= 7!

p=7×6×5×4×3×2×1

p=5040

13. Suatu kelompok pengajian ibu ibu ANNISA mempunyai 10 orang anggota. Apabila setiap pengajian duduknya melingkar , banyaknya cara posisi ibu ibu dalam duduk melingkar adalah

kelompok pengajiannya 10 orang anggota
duduknya melingkar . 1 ibu =10 posisi duduk
10×10 = 100

14. membuat teks pembawa acara (MC) pengajian harus ada muqodimah, isi, dan penutupan menggunakan bahasa sunda ( kalo gak bisa pake bahasa indonesia aja )tolong bantuannya ya kak ^_^​

Jawaban:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

BISMILLAHIRROHMANIRROHIMAssalamua’laikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Allhamdulillahirobbila’lamin wabihi nastai’nu a’la umuridun ya waddin wasolatu wasolamu a’la asrofil ambiya iwal mursalin waa’la alihi wasoh bihi ajmain amabadu.

Anu ku pribados dipihormat Almukarom ti Pondok Pasantren…………………………… Bapa………………………… ti ……………………………, Bapa Kepala Desa Ciketak sinareng perangkatna,Bapa Kesra, Bapa Ulis, Ketua DKM sareng perangkatna, Tokoh Agama, Alim Ulama, para sesepuh, pamuda pamudi oge para Bapa Ibu hadirin anu sami dipihormat.

Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah SWT, anu mana kalayan rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kumpul mungpulung paamprok jongkok patepang raray dina raraga “Mieling di babarkeunana kanjeng Nabi Muhammad SAW”, Dina kaayaan sehat walafiat. Solawat miwah salam mugia salamina ngalimpah ruah ka junjunan urang sadayaHabibana Wanabiyana Muhammad SAW”, ka para kulawargina, ka para Sahabatna, ka para tabiin tabiatna oge teu ka kantun ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat sareng tumut kana ajarana. Amin ya Allah Yarobbal a’lamin.

Hadirin sadaya anu sami dipihormat. Hapunten sateuacana pribados nuhunkeun widi, salaku pangjajap acara atanapi panganteur carita. Bade maoskeun sababaraha mata acara anu baris di pidangekun dina wengi ieu. Acara anu ka hiji nyaeta

– Bibika, anu kadua

– Laporan ti atas nami panitia, anu katilu

– sambutan ti atas nami ketua DKM Desa Ciketak, anu ka opat

– Gerentes manah ti atas nami aparatur pamarentahan Desa, anu ka lima

– Pangumuman perlombaan para juara, anu ka genep

– Acara inti “Uraian Hikmah”, anu pamungkas

– Do’a atanapi panutup

Hadirin sadaya anu sami dipihormat, supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang buka acara anu kahiji nyaeta bibika, kalayan sasarengan maos Basmallah, Bismillahirrohmanirrohim. Masih dina acara anu kahiji anu mana bade di eusi ku aosan kalam Ilahi, anu bade di aoskeun ku……………………………. sareng saritilawah……………………… Ka…………………………. disumanggakeun.

Hatur nuhun ka……………………………..sareng saderek………………………………… anu parantos maoskeun kalam ilahina pamudah-mudahan urang sadaya kenging rahmat ti mantenna.

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kahiji, mangga urang teraskeun kana acara anu kadua nyaeta laporan ti atas nami panitia, ka Saderek “Irwan Sukmanto” disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek Irwan Sukmanto anu parantos masihan laporana pamudah-mudahan urang sadaya kenging manfaatna, Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu kadua mangga urang teraskeun kana acara anu katilu nyaeta sambutan ti atas nami Ketua DKM Desa Ciketak, ka Bapa Edi Jubaedi di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa anu parantos masihan sambutana pamudah-mudahan urang sadaya kenging mangfaatna, Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu katilu mangga urang teraskeun kana acara anu ka opat nyaeta gerentes manah ti atas nami pamarentahan Desa, ka Bapa……………………………………………….. di sumanggakeun, hatur nuhun ka Bapa……………………………….. anu parantos masihan gerentes manahna, pamudah-mudahan urang sadaya kenging mangfaatna. Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami berbahagia, rengse acara anu ka opat mangga urang teraskeun kana acara anu ka lima nyaeta pangumuman para juara anu kenging dina perlombaan dina raraga mieling di babarkeunana junjunan urang sadaya habibana wanabiyana Muhammad SAW. Ka saderek………………………………………. disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek…………………….. anu parantos maoskeun sadaya para juara, pamudah-mudahan ngajantenkeun motivasi kangge putra sareng putri urang sadaya. Amin!

Para Bapa Ibu hadirin anu sami linggih, rengse acara anu ka lima mangga urang teraskeun kana acara anu ka genep nyaeta acara anu di antos antos kurang sadaya “Uraian Hikmah” ka Bapa Almukarom di sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapa Almukarom anu parantos masihan uraian hikmahna pamudah-mudahan urang sadaya kenging syafaat, ti mantenna, Amin! Ya Allah Ya Robbal a’lamin.

Hadirin sadaya anu sami berbahagia, rengse acara anu ka genep, mangga urang teraskeun kana acara anu pamungkas nyaeta do’a atanapi panutup, kangge nutup ieu acara mangga urang sasarengan maos Hamdalah.Allhamdulillahirobbila’lamin.

Para Bapa Ibu hadirin sadaya anu sami dipihormat. Allhamdulilah acara katut acara parantos ku urang sadaya dilaksanakeun, kalayan teu aya halang harungan naon-naon. Ka sadaya anu sami darongkap hatur nuhun pamudah-mudahan dina dongkapna hadirin sadaya ngahijikeun salah sahiji amal soleh kangge hadirin sadaya, Pribados salaku pangjajap acara nuhunkeun dihapunten tina samudaya kakiranganana, hatur nuhun tina sagala perhatosanana.

Akhirul kalam Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamua’laikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Penjelasan:

semoga membantu maaf kalau salah ya

15. contoh teks mc acara 17 agustus dalam bahasa sunda

dina poe ieu nyaeta poe kemerdekaan indonesia pada tgl 17 agustus 1945

16. Teks MC acara 17 Agustus pake Bahasa Sunda

Bismilaahirrohmanir rohim,Assalaamualaikum wr. wb..Hadirin anu kusimkuring dipikahormat, sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah SWT. Anu atos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kumpul ditempat ieu. Henteu hilap, shalawat sarta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad SAW, kulawargana,sahabtna, sareng umatna nepi ka akhir zaman.Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia anu ka 73 ieu.Bapa Kapala Sakola, miwah Bapa sareng Ibu Guru, Kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya anu ku simkuring dipikadeudeuh, Dinten ieu, dina raraga paturay tineung Alhamdulillah, urang tiasa patepang dina rarangka meling patepang taun kamerdekaan nagara urang anu ka (…).Peryogi ka uninga, seueur pisanpengorbanan anu tos di pasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamerdekaan nagara indonesia.Ku kituna urang, salaku generasi muda penerus bangsa tos sakeudahna neruskeun perjuangan para pahlawan urang, ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa indonesia anu lewih hade ajang kahareupna.Sajabina ti eta, seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka mengisi kemerdekaan ieu. Sapertos, ngajauhan diri tina pangaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tauran, sarta seeur anu sanesna. Intina,urang sami-sami hayu babarengan ngeusian kamerdekaan iyeu ku hal-hal anu positif sarta mangfaat pikeun diri urang.Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, Hapunten anu kasuhun, saupami dina biantara ieu aya pisanggem anu kirang merena

17. suat kelompok pengajian ibu ibu mempunyai anggota 10 orang. apabila setiap pengajian duduknya melingkar, tentukan banyak cara posisi ibu ibu dalam duduk melingkar

p = (n – 1 ) ! = ( 10 – 1 ) ! = 9 ! = 9×8×7×6×5×4×3×2×1 = 362.880melingkar = (n-1)!

= (10-1)!
= 9!
= 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1
= 362.880

18. suatu kelompok pengajian ibu-ibu mempunyai anggota 10 orang. apabila setiap pengajian duduknya melingkar,banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar adalah

Banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar adalah 362.880 cara. Caranya dengan menggunakan rumus permutasi siklis (duduk melingkar). Banyak cara n orang duduk melingkar adalah (n – 1)!, sedangkan banyak cara n orang duduk berjajar adalah n!.

n! = n × (n – 1) × (n – 2) × … × 3 × 2 × 1

Pembahasan

Suatu kelompok pengajian ibu-ibu mempunyai anggota 10 orang. Apabila setiap pengajian duduknya melingkar, banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar adalah

= (n – 1)! cara

= (10 – 1)! cara

= 9! cara

= (9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1) cara

= 362.880 cara

Pelajari lebih lanjut

Contoh soal lain tentang peluang duduk berjajar

https://brainly.co.id/tugas/19706330

————————————————

Detil Jawaban  

Kelas : 12

Mapel : Matematika

Kategori : Kaidah Pencacahan

Kode : 12.2.7

Kata Kunci : banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk melingkar

19. buatlah mc tentang ibu kartini pakai bahasa jawa​

Salam sejahtera, lan Allah welas asih lan berkah Sugeng enjing lan salam sejatine kanggo kita kabeh. Bapak kepala desa Sumberdadi ingkang kinurmatan, wakil guru SMP Negeri 1 Sumbergempol ingkang kula urmati, lan wakil ketua Dewan Mahasiswa ingkang kita bekteni lan para tamu undhangan ingkang satuhu kinurmatan. Sumangga kita ngaturaken raos sokur dhumateng Allah SWT lan mboten kesupen ngucapake shalat lan salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Supaya kita bisa kumpul ing kene kanthi kahanan sing sehat. Ing kalodhangan iki, kula minangka wakil panitia lan kulawarga SMP Negeri 1 Sumbergempol, matur nuwun kanthi rawuh saking para rawuh para rawuh ingkang mengeti dinten Kartini ingkang dawah tanggal 21 April, saben dintenipun. Sadurunge mlaku ing acara kaping pisanan, keparenga sampeyan ngaturake sawetara acara pengetan Dina Kartini. Acara kaping pisan yaiku pembukaan, banjur dilanjutake nyanyi lagu Ibu Kartini, diterusake karo sambutane Ibu, acara kaping papat, yaiku lomba maca puisi lan nyanyi lagu keroncong, acara kaping lima yaiku dianugerahi lomba pengetan Dina Kartini, acara istirahat lan hiburan kaping enem, lan pungkasane adicara kasebut bakal ditutup kanthi donga bebarengan 1) Kanggo nyisihake wektu, ayo miwiti program esuk iki kanthi maca Basmalah bebarengan. Bismillahir rahmanir Rahim. 2) Program nomer loro yaiku nyanyi lagu Ibu Kartini sing bakal dipimpin dening Ibu Endang Supadmi. Dhumateng Ibu Endang Supadmi, kita ngajak dheweke, amarga saka iku, sampeyan njaluk tulung. (Pra Memori) Matur suwun Ibu Endang Supadmi, para rawuh, mangga lenggah. 3) Pangandikan Salajengipun saking Kepala Desa Sumberdadi, Ibu Sri Rahayu. Sugeng rawuh dumateng Ibu Sri Rahayu (pra memori), pratelan sabanjure minangka wakil saka Iu, guru ing SMP Negeri 1 Sumbergempol sing bakal diwenehake dening Ibu Siti Zuhriyah, mangga (pra memori) lan ucapan kaping telu saka wakil. ketua OSIS Lisna Nursiamawati.Kami Lisna Nursiamawati Mangga. (pra memori) Matur suwun. 4) Acara sabanjure yaiku lomba maca maca puisi sing bakal diterusake siswa SMP Negeri 1 Sumbergempol kanggo para peserta lomba maca geguritan lan tugas, mangga (pra-memori) yaiku tampilan peserta lomba maca geguritan , sabanjure lomba nyanyi lagu keroncong sing bakal diikuti karo siswa kelas 8 lan 9 kanggo para peserta lan sing pada tugas (pre memori) yaiku pagelaran para peserta lomba maca geguritan lan lomba nyanyi keroncong Kabeh pangalembana diwenehake marang Allâh, Pangeraning Jagad. Kuwi kabeh saka awake dhewe.Akhirukalam Wassalamu’alaikum wr.wb.

20. apakah damapak negatif dari ibu-ibu pengajian​

Jawaban:

dampak negatif dari ibu ibu pengajian adalah banyak nya ibu ibu yang ingin memamerkan barang barang nya sehingga menimbulkan persaingan yang tidak baik

Video Terkait