Sajak Teh Salah Sahiji Karya Sastra Sunda Dina Wangun

Sajak Teh Salah Sahiji Karya Sastra Sunda Dina Wangun

Sajak teh salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun​

Daftar Isi

1. Sajak teh salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun​

Jawaban:

Jawab:Ugeran.

Penjelasan:

sajak th nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda dina Wangun Ugeran atana
pi puisi

2. Pupujian teh salah sahiji karya sastra sunda dina wangun

Jawaban:

puisi

Penjelasan:

puji-pujian itu termasuk salah satu karya sastra yang di tulis dalam bentuk puisi

Semoga membatu

jadikan jawaban terbaik ya

3. 37. Sajak teh salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun…a. Lancaran b. Dramac. prosanink dina kasusastraan Sunda teh nyaetad. ugeran​

Jawaban:

c. prosa

nink dina kasusastraan Sunda teh nyaeta

4. salah sahiji karya sastra sunda dina wangun basa ugeran disebutna?​

Jawaban:

Pantun” dina basa Indonésia béda jeung “carita pantun” dina basa Sunda. Kecap “pantun” dina basa Indonésia sarua jeung “sisindiran” dina basa Sunda. Nya éta basa ugeran (puisi) anu diwangun ku cangkang jeung eusi.

Penjelasan:

maaf kLo slh☺️ tapi bener sih!!

#semogamembantu

Jawaban:

pantun.

maap kalo salah

5. Sajak teh nyaeta karya sastra wangun

Sajak teh nyaeta karya sastra wangun ugeran atawa puisi. Jadi, sajak teh, boh sajak Sunda boh sajak basa lianna, kaasup kana wangun puisi. Aya sawatara rupa puisi Sunda nyaeta saperti sajak, guguritan, sisindiran, pupujian, mantra, wawacan jeung carita pantun. Ditilik tina eusina, aya dua rupa puisi Sunda, nyaeta puisi anu eusina mangrupa carita jeung puisi anu henteu mangrupa carita.  

Pembahasan

Sajak, guguritan, sisindiran, pupujian jeung mantra teh kaasup kana puisi Sunda anu esuina henteu mangrupa carita. Sedengkeun wawacan jeung guguritan kaasup kana puisi Sunda anu eusina henteu mangrupa carita.  

Salian ti eta, sajak kaasup kana puisi Sunda anu henteu kaiket ku aturan, saperti oge mantra jeung  pupujian. Sedengkeun conto puisi Sunda anu kaiket ku aturan nyaeta saperti wawacan jeung guguritan. Wawacan jeung guguritan kaiket ku aturan pupuh.

Dina awalna mah sajak teh henteu pati diaku bisa asup kana puisi Sunda, dina awalna aya anu pro jeung kontra kana asupna sajak dina puisi Sunda. Anu kontra kana sajak nyebutkeun yen sajak teu bisa asup kana puisi Sunda sabab sajak teu kaiket ku aturan.

Sedengkeun anu pro kana sajak nyebutkeun yen dina puisi Sunda oge geus aya puisi anu teu kaiket ku aturan. Malahan sabenerna umpama ditilik tina rumpakana mah kawih oge kaasup kana puisi Sunda anu henteu kaiket ku aturan. Kiwari mah sajak geus kaasup kana bagean tina puisi Sunda.

Pelajari lebih lanjut

Harti sajak brainly.co.id/tugas/7511385 Sajak dina sastra Sunda brainly.co.id/tugas/14392009 Kauger ku naon bae ari sajak teh brainly.co.id/tugas/10071457

__________

Detil Jawaban

Kelas : VII

Mapel : Bahasa Sunda – Sajak

Bab : 6

Kode : 7.13.6

Kata Kunci : Sajak Sunda, puisi Sunda

6. karya sastra naon wae nu di tulis dina wangun kugeran teh dina sajak nu judulna bandung karya wahyu wibisana​

Jawaban:

Kaga ngerti gua gimana mau jawab,bahasa apaan tuu??

7. pupujian teh nyaeta salasahiji hasil karya sastra sunda dina wangun puisi (ugeran)

Ugeran maaf klo salah

8. Pupujian teh salah sahiji karya sastra sunda dina wangun puisi a. Ugeranb. Lancaranc. dramad.prosa

B)LANCARAN
MAAF KALAU SALAHklo nggk slah sih C ama D,,maaf ya klo salah

9. 1. Salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun puisi ( ugeran ) anu dipengaruhi budaya Arab, disebut… *A. puisiB. sajakC. carponD. pupujian​

Jawaban:

D. PUPUJIAN

Semoga membantu jawabanya:)

Jawaban:

jawabannya

D. pupujian

Penjelasan:

semoga bisa membantuu

10. wangun sastra dina sastra sunda teh aya prasa jeung …​

Jawaban: karsa……………………

11. sajak teh sala sahiji karya sastra sunda dina wangun ….. a. lancaran b. drama c. prosa d. ugeran please jawab untuk us

Sajak teh nyaeta salahsahiji karya sastra Sunda dina wangun ugeran atawa puisi. Karya sastra dina wangun lancaran sarua jeung prosa. Umpama ditilik tina wangun eusina, aya dua rupa puisi Sunda, nyaeta puisi anu eusina mangrupa carita jeung puisi anu eusina henteu mangrupa carita. Sajak kaasupna kana puisi anu eusina henteu mangrupa carita. Conto puisi Sunda lianna, salian ti sajak, anu eusina henteu mangrupa carita nyaeta saperti guguritan, sisindiran, mantra jeung kawih. Sedengkeun conto puisi Sunda anu eusina mangrupa carita nyaeta saperti wawacan jeung carita pantun.

Sajak nyaeta karya sastra dina wangun puisi atawa ugeran anu henteu pati kauger atawa kaiket ku aturan. Conto puisi Sunda anu kaiket ku aturan nyaeta saperti wawacan, guguritan jeung sisindiran. Wawacan jeung guguritan kaiket ku aturan anu aya dina pupuh. Sedengkeun sisindiran kaiket ku aturan anu aya dina sisindiran. Aturan anu aya dina pupuh jeung sisindiran sok disebut guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaeta aturan anu aya patalina jeung lobana engang dina sapadalisan puisi, sarta anu aya patalina jeung lobana padalisan dina sapada puisi. Sedengkeun guru lagu nyaeta aturan anu aya patalina jeung sora tungtung engang dina unggal padalisan.

Sanajan sajak henteu kaiket ku guru wilangan jeung guru lagu, dina cara nyieun sajak aya sawatara katangtuan anu bisa dijadikeun padoman sangkan sajak anu dijieun alus tur endah, sanajan eta katangtuan teh henteu ngiket pageuh saperti guru wilangan jeung guru lagu anu aya dina pupuh atawa sisindiran. Katangtuan anu dimaksud nyaeta perluna merhatikeun unsur-unsur tema, suasana, imaji, simbol, pilihan kecap anu merenah tur endah saperti anu ngandung wirahma, murwakanti jeung gaya basa.

12. wangun sastra dina sastra sunda teh aya prosa jeung​

Jawaban:

b.indo: Bentuk sastra dalam karya sastra adalah prosa dan

b.jawa: Wujud sastra ing karya sastra yaiku prosa lan

Penjelasan:

sorry klo slh..

semoga membantu..

13. Pupujian téh nyaéta salah sahiji hasilkarya sastra sunda dina wangun *O A. Puisi (ugeran)O B. sastraO C. pantunO D. sajak​

A. Puisi (ugeran)

semoga membantu-!!^^

14. pupujian teh salah sahiji karya sastra sunda dina wangun puisi a.ugeran b.lancaran c.drama d.prosa

Jawaban Dari Pertanyaan Diatas adalah

a. Ugeran

b. Lancaran

c. Drama

d. Prosa

Note: Jawabannya adalah tulisan yang diberi garis tebal.

SekiandarisayaSemogaBermanfaat&GoodLuck!

15. Salah sahiji karya sastra sunda anu direka dina wangun bahasa ugeran disebut

Karya sastra Sunda anu direka make wangun basa ugeran nyaeta sajak. Sajak dina basa Sunda aya dua nyaeta sajak bebas jeung guguritan. Sajak bebas nyaeta sajak anu teu kawengku ku aturan-aturan, sabalikna guguritan make aturan-aturan anu katelah ku 17 pupuh.

Pembahasan

Karya sastra Sunda seperti juga karya sastra dalam bahasa lainnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang memakai basa ugeran dan basa lancaran. Basa ugeran artinya bahasa yang diikat oleh aturan tertentu. Dalam hal ini penulisannya diatur oleh ketentuan jumlah suku kata, jumlah baris dalam satu bait atau variasi bunyi suku kata akhir. Walau pun yang termasuk ke dalam basa ugeran ini sajak bebas, namun kebebasan tersebut tetap terikat dalam bangunan atau bentuk sajak yang tidak bisa sebebas prosa. Bentuk yang terikat ketat adalah guguritan yang terikat jumlah baris dalam setiap baitnya, terikat variasi bunyi suku kata akhir, dan terikat pula tema apa yang akan diangkat dalam karya tersebut. Setiap tema mempunyai jenis pupuh tersendiri.

Jenis karya sastra yang kedua adalah yang ditulis dalam basa lancaran. Basa lancaran artinya adalah prosa. Jenis sastra ini dibebaskan dalam penulisannya, dalam panjang dan bentuk tulisannya, tidak ada pembatasan. Panjang dan pendeknya karya ini akan masuk ke dalam kategori carpon atau cerita pendek atau novel yang panjang.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang sajak Sunda: https://brainly.co.id/tugas/22516019Materi tentang pupuh Sunda: https://brainly.co.id/tugas/12829092Materi tentang novel Sunda: https://brainly.co.id/tugas/48745401Detail Jawaban

Kelas:-

Mapel: –

Bab: –

Kode: –

#AyoBelajar #SPJ2

16. karya sastra naon bae nu ditulis dina wangun ugeran teh

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Sajak
Kelas : VII (1 SMP)
Pembahasan :

Ditilik tina eusi rumpakana, karya sastra Sunda dina wangun ugeran atawa puisi bisa dibagi jadi dua kelompok, nyaeta puisi anu eusina mangrupa carita jeung puisi anu eusina henteu mangrupa carita. Conto puisi Sunda anu eusina mangrupa carita nyaeta saperti wawacan jeung carita pantun. Sedengkeun puisi Sunda anu eusina henteu mangrupa carita nyaeta saperti mantra, sajak, kawih, guguritan jeung sisindiran.

Jadi karya sastra Sunda anu ditulis dina wangun ugeran atawa puisi teh nyaeta saperti wawacan, carita pantun, mantra, sajak, kawih, guguritan jeung sisindiran. Dina wangun puisi, aya puisi anu kauger ku patokan jeung aya oge puisi anu henteu kauger ku patokan. Conto puisi anu kauger ku patokan nyaeta saperti wawacan guguritan, anu kauger ku patokan pupuh. Sedengkeun conto puisi anu henteu kauger ku patokan nyaeta saperti sajak jeung kawih.

17. 1. sajak teh kaasup sastra Sunda anu direka Dina Wangun..2.dina nuliskeun sajak teh sok dieusian ku..3. sajak mah biasana ditulisna teh..4. runtah organik teh bisa dimangpaatkeun janten…5. kedahnamah teu nganggo palastik ,namung ngagunakeun..​

Jawaban:

rismaaaa cantikkkk…..,..

18. B. SundaSajak téh nya éta….A. Karya sastra Sunda anu eusina carita sapopoéB. Karya sastra sunda dina wangun ugeran anu mangrupakeun embréhan tina éksprési pangarangnaC. Karya sastra sunda dina wangun lancaran anu kagolong sastra buhunD. Karya sastra Sunda anu mangrupakeun kumpulan carita rakyat15 Poin​

Penjelasan:

A. karya sastra Sunda anu eusina carita sapopoe

Jawaban:

A. Karya sastra Sunda anu eusina Carita sapopoe

Penjelasan:

semoga bermanfaat maaf kalau salah

19. pupujian teh salahsiji karya sastra Sunda dina wangun​

Jawaban:

Pujian adalah salah satu karya sastra R dalam bentuk

Penjelasan:

maaf kalo salah

20. Iraha asupna wangun sajak kana sastra sunda teh?

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Sajak
Kelas : VII (1 SMP)
Pembahasan :

Wangun sajak asup kana sastra Sunda nyaeta sakitar taun 1946. Anu minangka munggaran pangarang Sunda ngarang sajak dina taun 1946 eta teh nyaeta Kis WS. Sajak teh mangrupa karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Dina mangsa munggaran gelarna dina sastra Sunda, kana sajak teh aya anu pro jeung aya oge anu kontra.

Anu jadi sabab, ceuk anu kontra kana sajak, harita mah sajak teh kacirina aneh cenah umpama dibandingkeun jeung wangun puisi Sunda lianna, sabab sajak henteu sarua jeung ilaharna wangun puisi Sunda anu kauger ku patokan, saperti kauger ku patokan pupuh.

Tapi, sabenerna mah saacan sajak dipikawanoh ku sastrawan Sunda, dina sastra Sunda oge geus aya karya sastra Sunda dina wangun puisi anu rumpakana teu kauger ku patokan, nyaeta saperti kawih. Kukituna, akhirna sajak bisa ditarima kalayan bisa tumuwuh dina sastra Sunda.

Video Terkait