Obah Mosike Praen Nalika Meragake Teks Drama Diarani

Obah Mosike Praen Nalika Meragake Teks Drama Diarani

obah mosike praen nalika meragake teks drama diarani

Daftar Isi

1. obah mosike praen nalika meragake teks drama diarani

Jawaban

Wirama

Penjelasan:

maaf kalo salah

2. Obah mosike praen nalika maragake teks drama diarani

Jawaban:

olah tubuh

Penjelasan:

semogamembantu

3. u.6. Obah mosike praen nalika meragake teks drama diarani …..a. interpretasib. ekspresiC. olah tubuhd. olah vocal​

6. Obah mosike praen nalika meragake teks drama diarani C. olah tubuh

Pembahasan

Drama utawa Sandhiwara asale saka basa Yunani. Tegese sawijining aksi utawa solah bawa utaa cerita kang dipentasake dening para paraga.

Drama keperang dadi loro, yaiku:

Drama tradhisional yaiku drama khayalan kang lumrahe nyritakake ngenani kesaktiane salah sawijining wong.Drama modern yaiku drama kang duweni tujuan menenhi panggulawentah (pendidikan) tumrap masyarakat lan duweni tema panguripan manungsa ing sabendina.

Jinising dram miturut isine yaiku:

Drama komediDrama tragedi OperaMelodramaTabloSendratari

Struktur fisik sajroning drama:

ParagaLatar AlurDialog

Struktur batin in drama:

Tema lan amanat

Struktur teks drama:

Orientasi, yaiku paraga dikenalake watake. Komplikasi, yaiku para paraga di adhepake ing prakara (konflik).Resolusi, yaiku para paraga wis nemokake cara kanggo nrampungake prakara. Koda, yaiku pesen utawa nilai – nilai moral kang disampekake narang pamiyarsa.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang pengertian drama https://brainly.co.id/tugas/1976782Materi tentang latihan vocal https://brainly.co.id/tugas/13440506Materi tentang latihan teknik vocal https://brainly.co.id/tugas/38467825

———————————————-

Detail jawaban

Kelas: SMA

Mapel: Basa Jawa

Bab: Teks drama

Kode: –

#TingkatkanPrestasimu

4. paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani…

Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani monolog. Monolog yaiku guneman karo awake dhewe. Monolog mujudake tembung-tembung kang diucapake dening paraga tunggal ing wektu kritis kang ngandharake kahanane saka kahanan kang diadhepi.

Pembahasan :

Monolog adalah pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri. Monolog terdiri atas kata-kata yang diucapkan seorang tokoh tunggal pada saat kritis yang mengungkapkan keadaan dirinya dari situasi yang dihadapinya.

Beberapa ciri dari monolog antara lain :

Monolog merupakan bentuk dari pendapat seseorang yang dikolaborasikan dengan kalimat atau juga dialog bisu. Dimana untuk dapat mensingkronkan, maka dibutuhkan perencanaan yang matang. Kecuali ada beberapa orang yang memang memiliki keterampilan dalam membuat seni monolog secara spontan tanpa adanya rencana.Pelaku monolog hanya terdiri dari satu orang, tidak ada lawan atau juga partner orang.Monolog menggunakan pesan narasi deskriptif. Dengan menggunakan tema tertentu yang telah ditetapkan. Sebagai dukungan narasi tersebut, dibutuhkan dokumen pendukung, bisa berbentuk presentasi, gambar ataupun yang lain.Monolog juga lebih sering digunakan untuk seni teater serta seni peran. Jarang digunakan pada drama, sinetron ataupun FTV.Monolog dapat mengajak audiens untuk ikut berinteraksi sekedar memberikan kesan terhadap aksi mereka.Monolog Lebih tepat dan juga cocok digunakan untuk dialog bisu, atau juga dalam bahasa umumnya, pertunjukan pantomime yang hanya memadukan komunikasi lewat gerakan serta sendirian.Monolog dapat menjabarkan secara konsisten tetapi saling berinteraksi dengan pesan satu dengan yang lain.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pengertian seni peran https://brainly.co.id/tugas/1842067Materi tentang pengertian teater https://brainly.co.id/tugas/1590382Materi tentang seni tari dan unsurnya https://brainly.co.id/tugas/35795754

Detail jawaban :

Kelas : VII

Mapel : Bhs. Daerah

Bab : Seni peran

Kode : –

#AyoBelajar#SPJ5

5. Oba mosike praen nalika meragake teks drama diarania. Interpretasib. ekspresc. olah tubuhd. olah vocal​

Jawaban:

b ekspresi

Penjelasan:

maaf kalo salah

Jawaban:

b.ekspresi

Penjelasan:

———yooooo

6. 1. Apa sg diarani drama?? 2. Apa bedane drama tradhisional karo drama modheren? 3. Sebutna tuladha apa wae jinising drama? 4. Apa bedane teks drama karo teks liya-liyane? 5. Apa kang kudu digatekake nalika arep mentasake drama

1.Drama :iku cerita kang ngisahke sawijing kedadean nang alam ndunyo kelawan nyoto utawa rekodoyo. 3..-Drama tradisonal : iku gawe pertunjukkan sing berasal teko cerita cerita ing daerah,luwih khusus kedaerahan lan ngambarna kebudayaan sekitar. -Drama modern. : Iku gawe pertunjukkan sing sakendinane. 2. -Drama komedi. -Drama tragedi. -Drama tragedi komedi. -Opera. -Operat. -Pantomim. – Wayang. -Dhagelan. 4. teks drama nganggo dialog langsung, dene teks liyane nganggo ukara langsung. 5.- Tentokna sawijingne tema. – tentonkna cerita apa kang bakal kokdadekake drama. -Milih praga lan watak sing selaras karo praga lan watak ing cerita.-nentokna alur,papan. -gawe adegan lan dialog saka para paraga. Maaf no. jawabannya kebalik

7. Teks drama uga diarani

Jawaban:

Ing bebrayan drama uga diarani Teater

8. obah musike praen nalika maragake teks drama diarani

gestur

selesaiii…….

9. Obah mosike polatane para paraga jroning carita drama diarani …a.mimikb.plotc.alurd.setting​

a. mimik

Penjelasan:

mimik: obah mosike polatane para paraga jroning main drama

10. paraga drama nalika guneman nalika ijen ing panggung diarani

monolog

semoga membantu

Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani monolog

11. 1. Tokoh ing crita drama diarani ….2.3. Wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita dramadiarani ….4. Pamilahan tokoh/paraga sing kadhapuk dening sutradaraing lakon drama diarani ….5. Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane diarani6. Paraga siji kadhapuk tumindak becik ing crita dramadiarani ….7. Obah musike polatan pra apraga jroning main dramadiarani …..8. Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani9. Paraga sing kadhapuk tumindak ala ing crita dramadiarani ….10. Pacelathon ing drama diarani ….​

Jawaban ingkang pitakonan ing dhuwur sing kaitane karo drama yaiku:

Tokoh ing crita drama diarani paraga utawa aktor.Wong sing mimpin lan ngatur lumakune crita drama diarani
sutradara.Pamilahan tokoh/paraga sing kadhapuk dening sutradara ing lakon drama diarani casting. Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane diarani konflik.Paraga siji kadhapuk tumindak becik ing crita drama diarani paraga protagonis. Obah musike polatan pra paraga jroning main drama diarani iringan. Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung diarani monolog. Paraga sing kadhapuk tumindak ala ing crita drama diarani paraga antagonis.Pacelathon ing drama diarani dialog.

Pembahasan:

Drama merupakan salah satu jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, tingkah laku, serta watak manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama mengandung konflik serta emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater.

Unsur dalam drama dibagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.

1. Unsur intrinsik: Unsur-unsur drama yang membentuk atau membangun suatu drama dari dalam. Adapun komponen dari unsur intrinsik, yakni: tema, alur, tokoh, watak, latar, serta amanat.

2. Unsur ekstrinsik: Unsur yang membangun atau membentuk sebuah drama dari luar. Unsur ekstrinsik memiliki pengaruh yang sangat besar pada sebuah karya sastra tetapi tidak menjadi bagian dari karya sastra tersebut. Contohnya: Latar belakang penulis dari suatu karya, latar belakang masyarakat pada suatu karya sastra, nilai nilai yang terkandung pada karya sastra, dan latar belakang dalam pembuatan karya sastra.

Pelajari lebih lanjut:

• Materi tentang pengertian drama: brainly.co.id/tugas/10572207

• Materi tentang unsur-unsur drama: brainly.co.id/tugas/4581419

• Materi tentang jenis-jenis drama: brainly.co.id/tugas/2626169

Detail jawaban:

Kelas: IX

Mapel: Bahasa Indonesia

Bab: Bab 10 – Drama

Kode: 9.1.10

#TingkatkanPrestasimu #SPJ3

12. mobah mosike pasuryan iku diarani ?

ekspresi

smoga membantu

13. paraga drama nalika guneman ijen ing panatupe crito drama diarani

Epilog

Smoga membantu

14. 10. Nalika maca geguritan supaya bisa ngrasakake isine geguritan kanthi becik diwujudakekanthi mobah mosiking praen diarani ….a. Ekspresic. artikulasib. Kineticd. wirama​

Jawaban:

a.ekspresi

Penjelasan:

maaf kalo salah

semoga membantu

15. Lagu nalika maca teks pidato iku di arani

Jawaban:

gambang /suara

Penjelasan:

maaf kalo salah

16. Obah mosie polatane para paraga sajroning drama diarani ….?​

Jawaban:

peran neng Jero film

Penjelasan:

semoga membantu

17. Bumine obah diarani…?

bumine obah diarani lindhu
(lindhu=gempa)gempa bumi utawi lindu 

18. 1.paraga drama nalika gunemen ijen ing panggung diarani….. 2. Pasulayan ing antarane paraga lan paraga liyane ing drama diarani…. 3 . Pachelaton ing crita diarani… 4. Obah mosike polatane para paraga jroning main drama diarani…. 5. Purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog diarani.. 6. Lelakune crito jroning drama diarani… 7. Tokoh ing crita drama diarani…. Mohon bantuannya

1. Paraga ing jroning drama nalika guneman ijen ing panggung iku diarani monolog

2. Pasulayan antarane paraga lan paraga liyane ing drama iku diarani konflik

3. Pachelaton kang ana ing crita diarani dialog

4. Obah mosike polatane paraga jroning main drama iku diarani mimik

5. Purwakane crita drama sadurunge miwiti dialog diarani prolog

6. Lelakune crito jroning drama diarani plot

7. Tokoh ing crita drama diarani paraga

Pembahasan:

Drama yaiku sawijining cerita kang dipentasake dening paraga (tokoh). Drama biasane dipentasake ana ing panggung, sakiyane ing panggung drama uga digiyarake ing media massa kaya TV lan rekaman video. Nalika arep nulis teks crita drama kudu nggatekake tata cara ing ngisor iki.

Milih tema utawa topik.Nemtokne paraga sing bakal main ing crita drama.Nemtoke latar panggonan kang bakal dadi papan dumadine crita.Nemtokne alur critane.Gawe cengkorongan crita.Gawe isi pachelaton utawa naskah kang bakal dienggo ing drama.

Yen arep meragaake drama kudune merhatekake suara nalika ngucape dialog drama, suarane kudune jelas lan banter, supaya wong kang ndeleng pagelaran iso krungu. Polatane uga kudu diatur supaya apa isi kang ana sajroning drama iso kesampekake marang wong ndeleng pamentasan drama.

Pelajari lebih lanjut >>Materi teks drama => https://brainly.co.id/tugas/37245520 Contoh percakapan bahasa Jawa => https://brainly.co.id/tugas/263819 Materi pacelathon bahasa Jawa => https://brainly.co.id/tugas/13505563

===============================================================

Detail Jawaban

Kelas:

Mapel:Bahasa Daerah – Bahasa Jawa

Bab:Drama

Kode soal:13

[tex] \: [/tex]

#AyoBelajar

19. Apa kang digathekake nalika maca teks drama?

isine cerita, temane cerita, judule cerita

20. obah mosike polatane para paraga jroning main drama diarani

obah mosike polatane para paraga jroning main drama diarani improvisasi.

Video Terkait