Ka Cai Jadi Saleuwi Ka Darat Jadi Salebak

Ka Cai Jadi Saleuwi Ka Darat Jadi Salebak

aksara sunda, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak​

Daftar Isi

1. aksara sunda, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak​

Jawaban:

artiny dlm b.indo adalah “ke air untuk mengubah tanah menjadi perangkap”

2. PARIBASA “KA CAI JADI SALEUWI, KA DARAT JADI SALEBAK” MIBANDA HARTI….​

Jawaban:

hid up sailing berbagi

3. Naon harti paribasa sunda, “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak”

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Hirup Sauyunan
Kelas : II (2 SD)
Pembahasan :

Harti paribasa Sunda “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak” nyaeta “hirup babarengan sauyunan”. Dina sawatara paribasa Sunda sok aya paribasa anu kecap-kecapna murwakanti atawa miboga purwakanti. Purwakanti nyaeta padeukeutna sora antar kecap-kecap anu aya dina hiji kalimah atawa kekecapan. Saperti kecap “cai” anu murwakanti jeung kecap “saleuwi” jeung kecap “darat” anu murwakanti jeung kecap “salebak”.

Conto paribasa Sunda lianna anu murwakanti saperti paribasa “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak” nyaeta saperti paribasa “mipit kudu amit ngala kudu menta” anu hartina “kudu bebeja heula ka nu boga”. Aya oge paribasa “ngukur ka kujur nimbang ka badan” anu hartina “ngukur kana kaayan diri sorangan”. Tapi henteu kabeh paribasa kecap-kecapna murwakanti, saperti paribasa “marebutkeun paisan kosong” kecap-kecapna henteu murwakanti.
hidup berbarengan saiuran

4. naon hartina ka cai jadi saleuwi ka darat jadi seblak​

Jawaban:

kajien

maaf jika salah

semoga membantu

5. Naon harti paribasa sunda, “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak”

Harti paribasa Sunda “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak” nyaeta sauyunan. Dina basa Sunda paribasa teh kaasup kana pakeman basa. Pakeman basa nyaeta kekecapan atawa kalimah anu miboga susunan anu geus maneuh sarta harti anu geus maneuh oge. Anu kaasup kana pakeman basa nyaeta saperti paribasa, babasan, cacandran, pamali jeung kila-kila.

Pembahasan

Kusabab pakeman basa teh mangrupa kekecapan atawa kalimah anu miboga susunan anu geus maneuh, kecap atawa kekecapan nu aya dina pakeman basa, saperti paribasa, henteu meunang dirobah-robah. Salian kecap atawa kekecapan nu aya dina paribasa teu meunang dirobah-robah, aya sawatara paribasa anu kekecapan atawa kecapna miboga purwakanti.  

Saperti dina paribasa “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak”, kecap cai murwakanti jeung kecap saleuwi, kecap darat murwakanti jeung kecap salebak. Dina paribasa atawa dina karya sastra purwakanti teh gunana pikeun ngajadikeun kecap atawa kekecapan nu aya jadi endah.  

Pelajari lebih lanjut Arti dan contoh pakeman basa https://brainly.co.id/tugas/1262529 Pakeman basa dan kehidupan sehari-hari, bahasa Sunda brainly.co.id/tugas/8148532 Perbedaan paribasa dan babasan, bahasa Sunda https://brainly.co.id/tugas/12436631

__________

Detil Jawaban

Kelas : IX

Mapel : Bahasa Sunda – Pakeman Basa

Bab : 3

Kode : 9.13.3

Kata Kunci : Harti paribasa Sunda

6. Apa arti peribahasa “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak” dalam bahasa sunda ! plus kak tolong jawab,hari ini mau dikumpulkan !

Jawaban:

ke air jadi sungai, kedarat jadi satu sawah

Penjelasan:

maaf kalo salah

7. paribasa “Ka Cai jadi saleuwi kadarat jadi salebak” mibanda Hartitolong ubah jadi bhasa indo kk:)​

Ke Air Jadi Daratan Jadi Tandus .

Bahasa Sunda .

Semoga Membantu .

Jangan Lupa Love and Follow .

Maaf Jika Salah , Jangan Hapus Jawabanku .

Jadikan Jawaban Tercerdas Donk .

8. 14. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi?a. sasumurc. Saamparanb. salobangd. salogak​

Jawaban:

Harti paribasa Sunda “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak” nyaeta “hirup babarengan sauyunan”. Dina sawatara paribasa Sunda sok aya paribasa anu kecap-kecapna murwakanti atawa miboga purwakanti. Purwakanti nyaeta padeukeutna sora antar kecap-kecap anu aya dina hiji kalimah atawa kekecapan.

Penjelasan:

maaf kalau salah jangan laporkan

kalau betul kasih like dan nilai dan follow

semoga membantu Anda

jadikan jawaban tercerdas

9. Ka cai jadi Saleuwi, Ka darat jadi salebak. Merupakan ungkapan dari daerah …. a. Jawa Barat b. Jawa Tengah c. Jawa Timur d. Bengkulu

Jawaban:

A. Jawa Barat

Penjelasan:

Karena kalimatnya dari Sunda dan Sundakan dari Jawa Barat

jadi jawabannya Jawa Barat

MAAF KLO SALAH

10. ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salebak:layeut,runtut raut

Jawaban:

Layeut,Runtutraut.

SemogaBermanfaat^^Jadikanjawabantercerdasyaa...

11. 7. Kalimah anu caritaanana mangrupa kecap pagawéan disebut8. Abdi tuang sangu goréng, kaasup kana kalimah ….9. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak, hartina10. Dug hulu pet nyawa, hartina …​

Jawaban:

7. kalimah pagawean

8.kalimah kurang merenah

9.hirup babarengan sauyunan

10.usaha satekah polah jeung teu aya eureunna

12. jieun conto kalimah make paribasa “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak”. ​

Jawaban:

hidup berbarengan saiuran

maaf kalo salah..

13. pek teangan ku hidep harti paribahasa di handap! a. bonteng ngalawan kadu b. kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak​

Soal:

pek teangan ku hidep harti paribahasa di handap! a. bonteng ngalawan kadu b. kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak

Jawaban:

a. bonteng ngalawan kadu = manusia yang lemah melawan yang kuat.

b. kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak = hirupberbarengansaiuran

Penjelasan:

Makna dari peribahasa sunda

pelajari untuk selanjutnya:

https://brainly.co.id/tugas/9097651

https://brainly.co.id/tugas/21876432

14. Salin kana Aksara sunda paribasa ka cai jadi saleuwi,ka darat jadi salogak

“ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak” nyaeta “hirup babarengan sauyunan”. Tulisan aksara Sunda tinggali di gambar.

Pembahasan

Paribasa adalah bentuk bahasa standar yang digunakan dalam bentuk kalimat yang tetap atau tidak dapat diubah, dan sudah memiliki makna tetap.

Contoh dari paribasa bahasa sunda yaitu:

Halodo sataun lantis ku hujan sapoé artinya  kebaikan yang banyak akan hilang oleh sedikit keburukan.Gindi pikir belang bayah artinya pikiran buruk atau hati buruk kepada orang lain.Cul dogdog tinggal igel artinya meninggalkan kerjaan yang sedang dikerjakan.Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok artinya jika kemudian dilakukan tentu akan terasa hasilnya.Clik putih clak hérang, caang bulan opat belas artinya hati bersih, ikhlas, tidak ada rasa kecewa atau rasa tidak nyaman.Goong nabeuh manéh artinya pamer tentang diri sendiri.Hadé tata hadé basa artinya baik tingkah lakunya dan baik cara bicaranya.Hadé gogog hadé tagog artinya pintar berbicara dan perilaku yang baik.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang peribahasa brainly.co.id/tugas/2370812Materi tentang peribahasa banda talang raga brainly.co.id/tugas/6310363Materi tentang peribahasa datang katingali tarang brainly.co.id/tugas/4477061

Detail jawaban

Kelas : 6

Mapel: Bahasa Daerah

Bab: Paribasa

Kode: –

#AyoBelajar #SPJ2

15. naon harti pribahasa sunda ” ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak

Hartina: kudu bebeja heula ka nu boga

16. Paribasa ” ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” maksudna nya eta.

Jawaban:

(ke air jadi satu sungai, ke darat jadi satu satu sawah).

Artinya: Selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Penjelasan:

Maaf kalau salah

17. Téangan hartina paribasa ieu di handap!1. Hade gogog hade tagog=2. Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak=3. Adéan ku kuda beureum=​

Jawaban:

1.alus dina nyarita jeung alus dina kalakuanna

2.hidup barberengan sairuan

3adean oleh kuda merah

maaf kl slh.

18. kak tolong buat kalimat tentang ka cari saleuwi la darat jadi salebak​

Jawaban:

Hirup kudu sauyunan, mun ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak.

19. Hirup kudu sauyunan, mun cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Bahasan Pakeman Basa

Kelas : XI (2 SMA)

Pembahasan :

Kalimah “Hirup kudu sauyunan, mun cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak” teh mangrupa papatah kolot baheula atawa karuhun dina kahirupan masarakat Sunda. Eta kalimah teh bisa oge ditambahan ku Sapapait samamanis, sabagja satanggung jawab, sareundeuk saigel.

Papatah kolot anu panjang eta teh harti intina mah sarua nyaeta “hirup kudu sauyunan”. Papatah Kolot Baheula oge bisa mangrupa mamanis basa. Salahsahiji ciri-ciri mamanis basa teh nyaeta aya purwakanti dina kecap-kecap nu aya, saperti kecap cai murwakanti jeung kecap leuwi, kecap darat murwakanti jeung kecap logak, jeung saterusna.

Kata Kunci : Hirup kudu sauyunan

20. Ka Cai jadi saleuwi kadarat jadi salebak kalimahna​

Jawaban:

“Ku resep ningali rumahtangga Agus jeung Desi, sauyunan pisan, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak, duanana silih kapinyaah.”

Jawaban:

Kalimat efektif

Dadaddaa kawan²

Video Terkait