Hasil Dari 2x 2 X 5 Adalah

Hasil Dari 2x 2 X 5 Adalah

Hasil dari ∫2x²(x³+2)^5 x adalah

1. Hasil dari ∫2x²(x³+2)^5 x adalah

Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

2. tentukan hasil penjumlahan 5 (x^{2}+2x) dengan x^{2}-2x

5(x² + 2x) + (x² – 2x)
= 5x² + 10x + x² – 2x
= 5x² + x² + 10x – 2x
= 6x² + 8x

3. Tentukan hasil penjumlahan 2X²-X+5 dengan X²+2X-2

[tex]\bold{Mapel} : \bold{Matematika}[/tex][tex]\bold {Bab} : \bold {Aljabar}[/tex]

(2x² – x + 5) + (x² + 2x – 2)
= 2x² – x + 5 + x² + 2x – 2
= 2x² + x² – x + 2x + 5 – 2
= 3x² + x + 3

Sorry Kalau Salah
[tex]2x ^{2} – x + 5 + x ^{2} + 2x – 2 \\ 2x ^{2} + x ^{2} – x + 2x + 5 – 2 \\ = 3x ^{2} + x + 3[/tex]

4. hasil dari (x – 1)(2x + 5) – (2x – 1)(x + 2) adalah​

(x-1)(2x+5)

= 2x²+5x-2x-5

= 2x²+3x-5

(2x-1)(x+2)

= 2x²+4x-x-2

= 2x²+3x-2

(x-1)(2x+5)-(2x-1)(x+2)

= 2x²+3x-5 – (2x²+3x-2)

= 2x²+3x-5 – 2x²-3x+2

=3

5. hasil dari (2x-2)+(x+5)

2x-2+x+5
2x+x-2+5=3x+7kurungnya langsung aja dibuka
=2x-2+x+5
=3x+3

6. hasil dari 2x+2 + x+5/2x-6=

Jawaban:

[tex]2x + 2 + x + \frac{5}{2} x – 6 \\( 2x + x + \frac{5}{2}x )+ (2 – 6 )\\ (3x + \frac{5}{2} x ) – 4 \\ ( \frac{6 + 5}{2} x) – 4 \\ \frac{11}{2}x – 4 \\ 5 \frac{1}{2} x – 4[/tex]

7. hasil bagi dan sisa pembagian x⁴ + 2x³ – 2x² + x + 8 oleh (x + 2) berturut-turut……a. x³ + x² – 2x + 5 dan -2b. x³ – 2x² + x + 5 dan 2c. x³ – 2x² + 5x dan -2d. x³ – 2x + 5 dan -2e. x³ – 2x² + 5 dan 2kak tolong ini juga….

jawabannya yg D. x³ – 2x + 5 dan -2
caranya di foto yaa

8. berapa hasil dari (2x-2) (x+5)

2x pangkat 2 + 8x -10 2x(x+5)-2(x+5)
=2xkuadrat+10x-2x-10
=2Xkuadrat+7x-10
< h2 class="ez-toc-section" id="hasil-dari-2x-5x-2"> 9. hasil dari (2x-5)(x-2)

2x²+4x-5x+10
=2x²-x+10

10. hasil dari (2x-2) (x+5) adalah

SMP/MTK/UN*m
Jawaban:
=2x^2+10x-2x-10
=2x^2+8x-10
(2x-2)(x+5) 
=2x²+10x-2x-10
=2x²+8x-10

11. hasil pembagian 2x²-x-10 oleh x+2 a. (x+2)b. (2x-5)c. (2x+2)d. (x+5)​

Aljabar

(2x^2 – x – 10) / (x + 2)

= (2x – 5) (x + 2) / (x + 2)

= 2x – 5

12. hasil dari (2x + 5)(x + 2)

4x + 7 itu sih menurut ku2x pangkat 2 + 9x +10

13. Hasil dari (2x – 2) (x + 5) adalah…

(2x – 2)(x + 5)
= 2x² + 10x – 2x – 10
= 2x² + 8x – 10(2x – 2) (x + 5)
= 2x² + 10x – 2x – 10
= 2x² + 8x – 10

14. Hasil dari (2x-5)(x-2)=

[tex](2x – 5)(x – 2) \\ 2x^{2} – 5x – 4x + 10 \\ 2x^{2} – 9x + 10[/tex]

15. Hasil bagi 2x^2 – x – 10 oleh ( 2x-5 ) adalah ​

Jawaban:

x + 2

Penjelasan dengan langkah-langkah:

2x² – x – 10/ 2x – 5

2x² + 4x – 5x – 10/2x – 5

di faktorkan :

2x(x + 2) – 5(x + 2)/2x – 5

(x + 2)(2x – 5)/2x – 5

x + 2

16. hasil dari (x+5) (2x+2)

(x+5)(2x+2) = 2x²+2x+10x+10
= 2x²+12x+10

semoga membantu(x + 5) (2x + 2)
= 2x² + 2x + 10x + 10
= 2x² + 12x + 10

17. Hasil dari (2x²-2) (x-5) adalah

2x^3 – 10x^2 – 2x + 10Semoga membantu kalian

18. Hasil dari (2x-2) = -(x+4) Dan 2x +5 = x+8

2x – 2 = -(x + 4)
2x – 2 = -x – 4
3x = -2
x = -2/3

——————-

2x + 5 = x + 8
x = 3
1.
(2x -2) = -(x + 4)
2x -2 = -x -4
2x + x = 2 -4
3x = -2
x = -0,66

2.
2x + 5 = x + 8
2x -x = -5 + 8
x = 3

Pastikan soal nomor 1 benar

19. hasil dari: (2x-2)(x+5)

2xkuadrat +10x -2x -10
= 2xkuadrat + 8x -10

20. hasil dari (2x-2) (x+5)

= (2x-2)(x+5)
= 2x²+10x-2x-10
= 2x²+8x-10(2x-2)(x+5)
=2x^2 + 10x – 2x – 10
=2x^2 + 8x -10

Video Terkait