Gawea Tuladha Ukara Carita Nganggo Basa Krama 5 Wae

Gawea Tuladha Ukara Carita Nganggo Basa Krama 5 Wae

gawea tuladha ukara carita nganggo basa krama 5 wae

Daftar Isi

1. gawea tuladha ukara carita nganggo basa krama 5 wae

Tuladha ukara carita nganggo basa krama yaiku :

Budhe tindak dhateng Bantul nitih bis.Bapak lagi dhahar tigan goreng.Adhi saweg numbasaken sayur dhateng peken.Kita saweg sinau sareng.EmMbah kakung midhangetaken sekar wonten radio.

Penjelasan:

Tingkat tutur bahasa Jawa terbagi menjadi 4 tingkatan antara lain :

Ngoko Lugu merupakan tingkatan yang pertama dan paling dasar dalam bahasa jawa. Ngoko lugu hanya diterapkan untuk komunikasi dengan orang yang lebih muda atau orang yang kedudukannya sejajar dengan kita. turut menentukan sopan atau tidaknya seseorang. Apabila orang yang usia atau kedudukan lebih rendah berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa ngoko lugu, maka akan dianggap kurang sopan.Ngoko alus ini setingkat diatas ngoko lugu. Ngoko lugu digunakan untuk
komunikasi dengan orang yang sudah akrab tapi masih menjunjung tinggi kesopanan dan rasa saling menghormati misalnya dengan sesama teman kerja.Krama lugu merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari ngoko biasanya disebut dengan krama. Krama juga dibagi menjadi 2 yaitu krama lugu dan krama inggil. Krama lugu merupakan tingkatan dasar dalam bahasa krama. Biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun lebih tinggi kedudukannya serta dspat digunakan sesama teman yang belum akrab.Krama inggil adalah tingkatan tertinggi dalam bahasa Jawa. Krama inggil digunakan untuk komunikasi dengan orang yang lebih tinggi usia maupun kedudukannya. perbedaannya dengan Krama lugu hanya terletak pada tingkatan dan beberapa kosakatanya.

Pelajarilebihlanjut

Contoh kalimat ngoko alus

brainly.co.id/tugas/3135606

#BelajarBersamaBrainly

2. Gawea tuladha ukara nganggo basa krama lugu, siji wae?Gawea tuladha ukara nganggo basa krama alus, siji wae?​

Jawaban:

krama lugu: sampun jam sedasa budhe dereng tilem

krama alus: pakdhe remen dhahar tempe

3. gawea tuladha ukara carita nganggo basa krama 5 we

Ing ngisor iki 5 tuladhaneukara carita nganggo basa krama:

Bapak tindak datheng Surabaya nitih bis.Eyang putri mundhut sayur datheng peken wingi enjing.Eyang kakung kondur dhateng Solo mbenjing sonten.Wau dalu lembunipun Pak Karto ical.Mangke dalu wonten pagelaran wayang wonten ngajengipun kecamatan.

Pembahasan

Pada soal kita diminta untuk membuat 5 contoh ukara cerita menggunakan bahasa krama. Ukara jika dalam bahasa Indonesia memiliki arti kalimat. Ukara cerita merupakan kalimat yang isinya menjelaskan tentang sesuatu bab atau kejadian. Ukara cerita sendiri dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan kalimat berita.

Berikut arti dalam bahasa Indonesia contoh dari ukara cerita di atas:

Bapak pergi ke Surabaya naik bus.Nenek membeli sayur di pasar kemarin pagi.Kakek pulang dari Solo besok sore.Kemarin malam sapinya Pak Karto hilang.Nanti malam ada pagelaran wayang di depan kecamatan.

Ukara cerita pada soal dibuat menggunakan bahasa krama. Bahasa krama merupakan salah satu tingkatan berbahasa Jawa yang paling sopan. Biasanya kita menggunakan bahasa krama saat berkomunikasi dengan orang yang kita hormati dan lebih tinggi derajatnya. Misalnya kita berkomunikasi dengan guru ataupun orang tua di rumah. Ukara dalam bahasa Jawa terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah ukara cerita, uiara pakon, ukara pitakon, dan lainnya.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang gawe ukara => https://brainly.co.id/tugas/11739475 Materi tentang tuladha ukara tembung camboran => https://brainly.co.id/tugas/18745001 Materi tentang ukara => https://brainly.co.id/tugas/20986133

===========================================================

Detail jawaban

Kelas:

Mapel:Bahasa Daerah

Bab:Ukara

Kode soal:13

[tex] \: [/tex]

#TingkatkanPrestasimu#SPJ6

4. 1.Gawea tuladha ukara (kalimat) sing nganggo basa ngoko lugu siji wae ! 2. Gawea tuladha ukara sing nganggo basa krama alus siji wae​

jawaban

1. Pakdhe lungo neng Telogo Sarangan numpak bis.

2. Mbak kakung midangetaken siyaran ringgit wacucal.

Penjelasan:

#SemogaMembantu

5. Gawea 5 ukara nganggo basa ngoko lugu lan 5 ukara nganggo basa krama lugu

Jawaban:

Gawea Manggo 5

Penjelasan:

Maap Kalo Slahhj

6. Gawea tuladha ukara carita lima wae !

          Ukara Kandha yaiku ukara ingkang dipocapake langsung (Kalimat Langsung), Ukara Crita yaiku ukara ingkang nyeritakae omongane wong liya (Kalimat Tak Langsung).  

Tuladha 1 Ukara Kandha  : Bapak ngendhika, “Aku ameh tuku bakso”. Ukara Crita   : Bapak ngendhika yen arep lungo tuku bakso.

Tuladha 2 Ukara Kandha  : “Tulung tukokake sayur”, Dhawuhe ibu Ukara Crita   : Ibu dhawuh jaluk tulung ditukokake sayur.

Tuladha 3 Ukara Kandha  : Guru Ngendika “Dadi murid iku sing sregep sinau ben pinter.” Ukara Crita   : Ngendikane guru, murid kudu sregep sinau ben pinter.

Tuladha 4 Ukara Kandha  : Presiden ngendika “Toleransi iku kudu dijaga.” Ukara Crita   : Ngendikane presiden, toleransi iku kudu dijaga.

Tuladha 5 Ukara Kandha  : “Bocahe wis ayu yo pinter masak”, jarene kancaku. Ukara Crita   : Kancaku kanda yen bocahe wis ayu yo pinter masak.

Tuladha 6 Ukara Kandha  : Bapak ngendika, “ojo kakean dolan” Ukara Crita   : Ngendikane bapak ojo kakean dolan.

Tuladha 7 Ukara Kandha  : Polisi ngendika, “helm wajib dianggo” Ukara Crita   : Ngendikane polisi yen helm iku wajib dianggo.

Tuladha 8 Ukara Kandha  : Dokter ngendika, “Obate diunjuk sedina kaping telu”. Ukara Crita   : Ngendikane Dokter obat iki diunjuk sedina kaping telu.

Tuladha 9 Ukara Kandha  : Supire ngendika, “Gujengan le kenceng ben ra tibo” Ukara Crita   : Ngendikan supire awakdewe kudu gujengan le kenceng ben ra tibo.

Tuladha 10 Ukara Kandha  : Kancaku takon, “Prmu wis rampung?” Ukara Crita   : Aku ditakoni kancaku yen Prku wis rampung opo durung.

           Semoga jawaban kakak dapat membantu, apabila masih terdapat pertanyaan yang lain, jangan ragu ajukan pertanyaanmu di Brainly ya.

Detail Tambahan

Kelas             : V

Pelajaran       : Bahasa Daerah

Kategori         : Bahasa Jawa

Kata Kunci     : Ukara Kandha, Ukara Crita, Pangerten, Tuladha

Kode              : –

7. gawea tuladha ukara kang nganggo basa ngoko Alus 3 wae​

Jawaban:

1.aku lagi dolanan layangan naliko bapak ing surabaya

2.ani lagi nyirami kembang ing latar

3.sampean nopo lagi masak rawon budhe?

8. gawea ukara crita nganggo basa krama 5 wae !

Kamis, 15 Januari 2015

Legenda Rawa Pening dalam Bahasa Jawa
Dumadine Rawa Pening

Desa Banarawa lagi nganakake pesta desa. Wong-wong ing desa iku padha masak kanggo nyiyapake pesta. Kabeh padha njupuk bagian, ora ana kang keri. Wong-wong padha nyiyapake ubarampe pesta kang minangka wujud rasa syukur marang Gusti kang Akarya Jagad. Ing tengah-tengahing padha nyambut karya mau, ana bocah kang ala rupane, pesing lan amis gandane.

Mangerti kahanan kang kaya mangkono, wong-wong padha ora seneng, amarga manut kapitayane masyarakat, bocah ala iki bakal nekakake sial, ora oleh berkah anggone pesta. Kagawa rasa ora seneng mau, mula bocah ala rupane ditundhung kanthi kasar. Bocah mau bisane mung nangis, karo mlaku sempoyongan amarga wis pirang-pirang dina ora mangan, bocah ala rupa mau lunga lan ngadoh saka wong-wong mau. Kanthi ati kang lara lan nabet jroning ati amarga tansah digawe kasar, dihina, bocah ala rupa mau mlaku menyang kampung tanpa arah lan tujuan. Anggone mlaku ora krasa tekan papan panggonan arupa gubugan kang sepi kahanane lan adoh saka masyarakat. Gubug mau mung dienggoni wong tuwa wedok kang wis dadi randha.

Ing gubug mau bocah kang elek rupane dirumat (dipelihara) dening Mbok Randha. Dheweke diwenehi pangan kanthi lawuh apa anane. Sawise mangan, bocah ala mau crita marang simbah randha yen dheweke iku Baru Klinthing utawa Jaka Bandhung utawa Jaka Pening. Simbah mau tresna banget marang Baru Klinthing, malah urip bebarengan sawetara dina. Bareng wis rumangsa wis rumangsa cukup dibantu dening simbah, Baru Klinting nerusake mlaku lan marani wong-wong kampung kang wis nglarakake atine. Sadurunge lunga , Baru Klinthing weling marang simbah yen mengko ana prastawa gedhe simbah supaya numpak lesung. Ing batin, simbah bingung karo welinge Baru Klinthing mau, nanging simbah tetep urmat lan ngeling- eling piweling kasebut.

Lakune Baru Klinthing linambaran ati kang goreh lan nggawa sada lanang. Lakune wis tekan kampung kang dituju. Wong-wong padha ngusir marang Baru Klinthing. Nanging Baru Klinthing ora gelem lunga, malah nantang marang wong-wong kampung lan ngetokake sada lanang. Sada lanang kasebut banjur ditancepake ing lemah. Wong-wong dikandani supaya njabut sada mau, yen bisa njabut sada mau arep diwenehi bebana dening Baru Klinthing. Krungu tembunge Baru klinthing kang kaya mengkana, Wong-wong pada nyoba njabut sada mau. Saka sing awake cilik tekan wong sing awake gedhe ora ana kang bisa njabut. Pungkasaning, sada mau saged dinjabut kaliyan Baru Klinthing lan muncrat banyu.

Muncrate banyu sansaya gedhe. Wong-wong padha bingung lan padha golek papan panggonan kang luwih dhuwur. Omah, kewan, wit-witan, raja brana, lan wong-wong mau ora ana tilase, kabeh wong pada sirna amarga piwalese saka tumindhake dewe. Kampung kang mirip rawa mau, diarani Rawa Pening.

Rawa pening saiki panggonan plancongan ing Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rawa iku ambane kurang luwih 2.670 hektar lan mapan ana ing Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tungtang, lan Banyu Biru. Rawa iki mapan ana ing ereng-ereng gunung Merbabu, Temoloyo, lan Ungaran.

9. gawea 5 ukara nganggo basa krama alus​

Jawaban:

1. ibu bade tindak dhateng psar dipunrencangi bapak.

2. rikmanipun eyang sampun oetak sedanten.

3. mbak nana mboten mangertos menawi bapak rawuh.

4. benjang sonten ketingalipun jawah.

5. mas rio dipundukani ibu amargi mboten purun ngerncangi ibu tindak.

Penjelasan:

mboten enten :v

Maaf kalau salah

10. gawea ukara nganggo basa ngoko banjur owahana Dadi basa krama lugu Lan Krama Alus. 5 wae​

bapak karo ibuk ape neng pasar

krama alus: bapak kaleh ibuk kajenge ten peken

11. gawea tuladha basa krama lugu 3 wae! ​

Jawaban:

Ini tak tulungi

Penjelasan:

Ana neng foto

12. 1.Gawea tuladha ukara (kalimat) sing nganggo basa ngoko lugu siji wae ! 2. Gawea tuladha ukara sing nganggo basa krama alus siji wae

Jawaban:

1. aku arep turu

2. bapak tindhak dhateng kantor

Penjelasan:

semoga bermanfaat

13. gawea tuladha nganggo tembung -kandha (ukara basa ngoko lugu) – matur (ukara basa krama lugu) -ngendika (ukara basa krama alus)

matur
adek matur ibu menawi benjing diutus bu guru ngangge sragam pethak pethak

bapak ngendika menawi ibu badhe tindhak dhateng peken

kandha
adek kepengen matur bapak nyuwun sepatu anyar

14. gawea tuladha ukara carito nganggo basa krama 5 wae​

Jawaban:

1) Romo sampun siram sonten niki

2) Si Mbahe kula teng dalem nembe dhahar

3) Adik nembe sinau kaleh Kulo

4) Saben Minggu Ibuk kulo tindak teng peken

5) Rina ajenge tindak teng peken

15. 1.critakno nganggo basa krama,5 ukara wae! 2.gawea crita pengalaman kang nrenyuhake sakparagrap wae!

1 . Andi kalihan adhine wayah liburan semester tindak dhateng kebun binatang. wong kalih wau mau seneng amargi saged mirsani kewan kewan ,kalih saged belajar. sesampune niku awane wes mendung. keluarga Andi mantuk nitih mobil.
2. Soni lagi ulang taun . soni seneng intuk kado akeh saka kancane. sakwise acara kancane mulih kabeh. Soni matur suwun marang kancane marga wis teka ning acara ulang taune

16. 4. Gawea ukara nganggo basa krama babagan sinau. (loro wae )​

Jawaban:

dinten menika Kulo sinau

menawi Kulo mboten saget Kulo matur dumateng bapak lan ibu guru

17. Gawea ukara nganggo basa krama

-Mbah kakung midhangetaken siyaran ringgit wacucal
– Pakdhe tindak dhateng Tawangmangu nitih bis
– Ibu saweg dhahar sekul goreng
– Simbah saweg sarea.ibu tindhak peken nitih becak
b.simbah saweg dhahar kalih sekul goreng
c.Rina saweg sare

18. Gawea 5 ukara nganggo basa Krama Alus.

Jawaban:

cr : brainly

………..

19. 1.Gawea tuladha ukara (kalimat) sing nganggo basa ngoko lugu 2.gawea tulada ukara sing ngango basa krama alus siji wae!

Jawaban:

1. Basa ngoko lugu

Sue ora sekolah mergo korona

2. Basa krama alus

Lala diken ibuk ten warung tumbas teh

Penjelasan:

Semoga membantu

Maaf kalau salah

20. Bahasa jawa 1. gawea ukara nga
nggo tembung-tembung ngoko 3 wae! 2. ukara no. 1 owahana nganggo basa krama lugu! 3. ukara no. 1 owahana nganggo basa krama alus! 4. gawea ukara nganggo tembung ngoko kacampur tembung krama alus, 3 wae!

Jawaban:

2.) aku di kengken ibu tumbas gula

-aku lunga menyan tuban

-ulam jaer akeh banget ing wadok

3.) pakustad maos qur’an wenten masjid

-pak guru ndawuhi murid murid yen tindak ngange masker

– bapak ngedikan yen sare dipun dalu dalu

maaf nggak bisa jawab no 1.sama no 4.╥﹏╥

Video Terkait