Dialog Bahasa Bali Alus 2 Orang Singkat

Dialog Bahasa Bali Alus 2 Orang Singkat

dialog bahasa bali alus 2 orang singkat​

Daftar Isi

1. dialog bahasa bali alus 2 orang singkat​

Jawaban:

Malali Ka Kertha Gosa

Ring taman sekolahan. Rikala masandekan. Ratna lan Dewi mabebaosan.

Ratna : “Dewi, kija patutne malali rikala liburan semestere?”

Dewi : “Duh, Ratna, mara pesu uling kelase suba matakon malali. Tiang sing nawang.”

Lantas teka Tasya lan nyapatin.

Tasya : “Ih, Ratna lan Dewi ngujang dini? Tiang ngalih-ngalihin, Apa ane kaomongang?”

Ratna : “Ene ngomongang malali rikala liburan semestere ene.

Tasya : “Ooo, mai malali ka Kertha Gosa. Kenken?

Dewi : “Ring dija genahne?”

Tasya : “Ring Klungkung.”

Ratna : “Nah, nah lan tiang milu. Dewi eda suba ajaka. Ituni ia ngorahang sing nyak.”

Dewi : “Eda keto Na, tiang kan enu inguh ene baan tugas sane liu.”

Tasya : “ Nah, nyanan pragatang tugase acepokan. Eda bes kenehanga. Lamun keto nyanan ka terminal malu, nganggen transportasi umum lua
s.”

Dewi : “Nah, menek apa nyak masih tiang.”

Rikala liburan semestere, Ratna, Tasya, lan Dewi malali ka Kertha Gosa. Setekedne ring Kertha Gosa.

Ratna : “Wih, luung gati Kertha Gosane. Sing rugi iraga mai. Apa buin sing mayah.”

Dewi : “Ooo be, suksma nah Tasya.”

Tasya : “Nggih, tenang gen. Mai lan ajaka makejang majalan ningalin seisin Kertha Gosane.”

Ratna lan Dewi : “Mai lamun keto.”

Ditu lantas majalan maketelu sibarengan.

Tasya :”Ratna, Dewi, niki pun cingakin tembokne, misi relief alah crita-crita pawayangan. Ene nyritayang indik karmapala parisolahe jadmane sane malaksana.”

2. contoh dialog bahasa bali singkat basa alus mider dan mider​

Jawaban:

Bapak : Ampura, adik sira dadosne ?

Putu   : Tyang Putu Arya Pak, yan bapak sira nika?

Bapak : Made Tangguh, Tu

Penjelasan:

Kruna Mider inggih punika kruna-kruna basa Baliné sané maderbé wangun wantah asiki, nénten maderbé wangun alus, nénten maderbé wangun tiosan, mawinan dados maideran sajeroning  bebaosan

3. Buatlah dialog bahasa bali menggunakan bahasa bali alus tentang pasar

kude niki buk
telu satak tali gus
dadi nganggeh bu ?
ten dados gus
ohh kenten , niki buk jinah nya
suksma gus

4. Dialog bahasa jawa krama alus 4 orang tema liburan

Ajeng : Ca, Sampeyan liburan nag endi?
Caca : kulo liburan ing Malang.
Ajeng: oala, yen, Tita liburan nang endi?
Tita : kulo liburan ing bandung.
Ajeng : oala…
Rani : Sampeyan jeng,ketmau takon terus
Ajeng : Kulo ora nang ndi ndi.
Rani : Hey konco koncoku, nalika liburan bebarengan.
Ajeng : sippp
Caca :nggeh
Tita : sippp

5. tolong buatkan dialog bahasa jawa krama alus 2 orang.!dijawab y. thnks​

Jawaban:

Simbah : “le, Panji, coba mrenea dhisik!”

Panji : ” Inggih, Mbah, wonten dhawuh.”

Simbah : ” Simbah jaluk tulung golekna godhong suruh!”

Panji : ” Ron sedhah badhe kagem menapa, Mbah?”

Simbah : ” kanggo nginang.”

maap y klo salah

6. Percakapan bahasa bali untuk 4 orang dmana dlm perckapan tsb berisi bahasa bali kasar, bahasa bali andep/kepara, bahasa bali madia bahasa bali alus bahasa bali mider

Jawaban:

bahasa andep

maaf kalo salah

7. Percakapan bahasa bali alus untuk 5 orang

ini, Maaf y kalau salah

8. PLZ JAWAB PLZ JAWAB PLZ JAWAB Soal 1. Buatlah dialog singkat menggunakan bahasa Jawa. 2. Tema dialog “Virus covid-19 atau Corona” 3. Tokoh dialog orang tua dan anak 4. Penggunaan bahasa : tokoh orang tua menggunakan Ngoko Alus atau Ngoko lugu sedangkan untuk tokoh anak menggunakan Krama alus

Penjelasan:

Paraga :

• Ibu

• Vina

Ibu : “Vin, kowe prei pirang ndina?”

Vina : “Kadose kalih minggu, Bu.”

Ibu : “Nalika kowe prei, kowe nang umah wae

ya!”

Vina : “Nggih, Bu. Kula ugi wedos bilih kenging

corona.”

Ibu : “Moga-moga ora, sing penting kowe nang

umah terus. Ibu juga wedi nang TV tambah

terus sing kenang corona.”

Vina : “Nggih, Bu. Ingkang wigatos kula lan Ibu

numuti wantos – wantos pamarintah, mugi

– mugi kula lan ibu diparingi sehat terus.”

Ibu : “Aamiin.”

9. selamat berjumpa lagi bahasa Bali alusnya?terima kasih bahasa Bali alusnya ?mau pergi kemana bahasa Bali alusnya ?

1.benjang kacundak malih. 2.matur suksma 3.jagi lunga kija

10. Dialog 4 orang menggunakan bahasa jawa krama alus.

Dilan : Pak, niki unjukanipun
Bapak : Kopi ya Lan?
Dilan : Nggeh Pak.
Pak Slamet : Assalamu’alaikum Pak pripun kabaripun?
Bapak : Alhamdulillah pak Slamet saestunipun
Pak Slamet : Niki larene menapa?
Bapak : Nggeh
Pak Slamet : Sinten namine?
Dilan : Dilan Pak.
Bapak : Pripun Pak Slamet?
Pak Slamet : Niki badhe ngateraken surat kangge Ibu saking dinas pendhidhikan.
Dilan : Monggo Pak, unjukanipun.
Bapak : Undangna ibu Le
Dilan : Nggeh Pak. Bu, dipundhawuhi Bapak ken teng ruang tamu
Ibu : Ana sapa Le?
Dilan : Pak Slamet Bu.
Ibu : Loh Pak Slamet, tumbenan niki wonten napa nggih
Pak Slamet : Niki badhe ngateraken titipan saking dinas kangge mengeti hardiknas mengkin
Ibu : Oo nggeh Pak, matur nuwun
Pak Slamet : Nggeh mpun nggeh Pak-Bu, kula pamit riyin
Bapak : Loh cepet sanget Pak
Pak Slamet : Nggeh niki taksih wonten kagiyatan teng kantor
Ibu : Nggeh ngatos-ngatos Pas

)karena kemampuan sepadan dengan hasil

11. dialog bahasa jawa krama alus 4 orang

Windy      : Assalamualaikum, bu Nisa.
Bu Nisa   : Waalaikumsalam, eh windy! Ana apa?
Windy      : Kula bade tangklet, punapa nilai kula kirang nggeh?
Bu Nisa   : Tunggu sedilut ya.
Windy     : Inggih, Bu. 
Bu Nisa  : Awakmu kelas apa?
Windy     : IPA 2, Bu. Nomer absen 28.
Bu Nisa  : Nilaimu apik kok, Win. Dadi ora perlu perbaikan maneh. Lina lan Riska iku nilaine kurang, perlu perbaikan.
Windy    : Inggih, Bu. Matur suwun.

Windy    : Lin, Ris! Diutus Bu Nisa menyang kantor. Ngendikane Bu Nisa, nilaimu kurang, kudu perbaikan.
Lina, Riska : O, iya win. Suwun ya!

Riska     : Assalamuaikum, Bu.
Lina       : Nuwun sewu, Bu.
Bu Nisa : Eh Riska, Lina. Waalaikumsalam.
Lina       : Ginemipun Windy kula lan Riska nilainipun kirang nggeh, Bu?
Bu Nisa : Iya Lin. Kudu luweh rajin lan semangat yaa. Ben ora perbaikan maneh. Iki tugase.
Lina, Riska : Inggih, Bu. Matur suwun.

12. buatlah dialog singkat bertema Corona menggunakan bahasa Jawa. dengan tokoh orang tua dan anak. orang tua bahasa jawa ngoko alus. anak menggunakan bahasa Jawa Krama Alus​

Jawaban:

Amir:assalamualaikummbahkulabhadhetangkletkalejenenganMbah .

MbahSardi:areptakokopotoMir,daludalu kokrene.

Amir:Niki Lo MbahkulobadhetangletdhatengjenenganvirusCoronanikunopotoMbah ,lan pripunpenyebaranipunMbah .?

MbahSardi:eeala,areptakokikuto.kenelinggehtakceritani.

Amir:enggehMbah .

MbahSardi:virusCoronayoikuvirussengnyerangsistempernapasan.

Lanpenyebaranipundimulaisakawongmorowongliyanekoyokwongsengdemekawaewongliyakangduwenipenyakit,lan isosokocipbloeiluutawaidhune wongliyasengduwenipenyakit.Ngonolomircaranewsdahngbaliwsdalu.

Amir:suwunggihbahsampundicritaake,ngihpunMbah nkngotenkula wangsolrienMbah ggeh.

semogamembantu

jadikanyangterbaiky

13. dialog bahasa jawa 4 orang (krama alus) siapa yang bisa?

sely:ajenge teng pundi mbak…?
siti: ajenge kesah…
sely: kaleh sinten??
andi:kaleh kulo ndok…
sely: ooo… la ajenge kesah teng pundi???
siti: ajenge teng peken.
andi: la sampean mboten tumot??
sely: mboten lah…. engken kulo kaleh mia mawon.
mia: pripon sel.??
sely: eh.. niki lo… engken kulo kaleh njenengan bidal teng pekenne…

14. dialog bahasa jawa krama alus 4 orang ​

Jawaban:

ini jawabannya klo salah maaf semoga membantu

15. tuliskan dialog singkat dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa Krama alus!​

Jawaban:

Anak: Sukma, Bapak/Ibu sampun ngunduh aku ngaji kula dhateng mentor kang apik. (Selamat pagi, Bapak/Ibu sudah mengatur agar saya belajar dengan seorang mentor yang baik.)

Orang Tua: Suksema, anakku. Kula penak milih mentor kang apik kang dhumatengmu. (Terima kasih, anakku. Saya senang bisa memilih mentor yang baik untukmu.)

Anak: Mugi Gusti nyatus ningkatanipun ilmu kula. Kula pengin nggih dadi siswa sing apik lan gagah. (Semoga Tuhan memberkahi peningkatan pengetahuan saya. Saya ingin menjadi siswa yang baik dan berprestasi.)

Orang Tua: Amrih Gusti, Gusti ngajèni kita kanthi rahayu lan ngerti. Wontené Gusti anggoné ningkati kula. (Terima kasih, Tuhan memberkati kita dengan kedamaian dan pengertian. Semoga Tuhan membantu kemajuanmu.)

Anak: Suksema, Bapak/Ibu. Kula suwun akeh kanggo kesetiaan lan pangabdi kalian. (Terima kasih, Bapak/Ibu. Saya berterima kasih atas kesetiaan dan pengabdiannya kepada saya.)

Orang Tua: Suwun Gusti, Gusti anggoné kasih lan rahayu ing rahayu ingkang sampun ditembangi. (Terima kasih, Tuhan memberi cinta dan kedamaian dalam setiap langkah yang dijalani.)

16. Gawea dialog bahasa Jawa ngoko alus 2 orang tema panjang!

Jawaban:

A : “ih, virus corona wis nyebar akeh”

B : “ya, kita kudu waspada, ing omah aja gumam ing kene”

A‍ : “tetep sehat, aja lara, tetep resik”

B : “contone ngumbah tangan nganggo sinetron, saengga kuman kasebut ilang”

Atau

A : Assalamu’alaikum

B : Wa’alakum salam

A.: Piye kabarmu ?

B : Alhamdulillah apik amerga dongamu

   
 Sekolahane saiki apik tenan tur resik banget

A : Pancen bener, apik tur resik karo asri

B : akeh tanduran tanduran warna-warni

A.: Lha saiki tugase murid murid kudu iso njaga kebersihan

     Eman tenan yen ora bersih

B : Yups…..

A.: Wis yo sesuk ketemu  Assalamu’alaikum

B : Wa’alaikum salam

17. tolong buatkan dialog bahasa jawa (krama alus) 2 orang

A : Sugeng enjang bapak, bade tindak pundi ? 
B : Kulo bade sowan dating daleme pak RT. 
A : Wonten urusan menopo ? 
B : Bade ngurus surat ijin keramean. 
A : Kagungan kerso menopo to pak
B : Kawulo bade enten gawe nyunataken anak kulo sing mbajeng mumpung lagi liburan sekolah
A : Mbenjang menopo penjenengan kagungan damel 
B : Yen mboten wonten alangan benjing dinten Minggu Kliwon. 
A : Monggo ndereaken yen bade tindak dating Pak RT, mumpung taksih enjang. 

18. Contoh percakapan bahasa bali singkat basa alus singgih

Contone dialog bahasa Bali:

Ring taman sekolahan. Rikala masandekan. Ratna lan Dewi mabebaosan.

Ratna : “Dewi, kija patutne malali rikala liburan semestere?”

Dewi : “Duh, Ratna, mara pesu uling kelase suba matakon malali. Tiang sing nawang.”

Lantas teka Tasya lan nyapatin.

Tasya : “Ih, Ratna lan Dewi ngujang dini? Tiang ngalih-ngalihin, Apa ane kaomongang?”

Ratna : “Ene ngomongang malali rikala liburan semestere ene.

Tasya : “Ooo, mai malali ka Kertha Gosa. Kenken?

Dewi : “Ring dija genahne?”

Tasya : “Ring Klungkung.”

Ratna : “Nah, nah lan tiang milu. Dewi eda suba ajaka. Ituni ia ngorahang sing nyak.”

Dewi : “Eda keto Na, tiang kan enu inguh ene baan tugas sane liu.”

Tasya : “ Nah, nyanan pragatang tugase acepokan. Eda bes kenehanga. Lamun keto nyanan ka terminal malu, nganggen transportasi umum luas.”

Dewi : “Nah, menek apa nyak masih tiang.”

Rikala liburan semestere, Ratna, Tasya, lan Dewi malali ka Kertha Gosa. Setekedne ring Kertha Gosa.

Ratna : “Wih, luung gati Kertha Gosane. Sing rugi iraga mai. Apa buin sing mayah.”

Dewi : “Ooo be, suksma nah Tasya.”

Tasya : “Nggih, tenang gen. Mai lan ajaka makejang majalan ningalin seisin Kertha Gosane.”

Ratna lan Dewi : “Mai lamun keto.”

Ditu lantas majalan maketelu sibarengan.

Tasya :”Ratna, Dewi, niki pun cingakin tembokne, misi relief alah crita-crita pawayangan. Ene nyritayang indik karmapala parisolahe jadmane sane malaksana.”

Ratna :“Ooo, men ane misi kursi miwah meja niki anggona napi?”

Tasya :”Ene imalu anggona genah raja Klungkunge sangkep.”

Dewi :”Wih, luung-luung.”

Tasya :”Nah, jani ajaka ka museumne. Mai majalan malu.”

Ring museum Kertha Gosa.

Tasya :”Nah, be teked. Ring museum wenten piranti-piranti utawi pakakas-pakakas sane anggona baan raja Klungkunge imalu.”

Dewi :”Ooo, aje niki ada pedang, pangangge, lan batu-batu seni.”

Ratna :”Ooo keto dueg Tasya nyelasang.”

Tasya :”Ooo ipidan tiang sakulawarga malali mai. Keto suba sepatutne iraga nawang kenken sejarahne imalu. Nah, jani suba sanja, mai mulih ka Singaraja.”

Dewi :”Nah, nah, mai lan ajaka makejang apang tusing kapetengan teked. Memen bapan tiange sing maang bes makelo. Kanggoang amone malu, pidan mai buin sareng kulawargan tiange”

Ratna :”Mih, tiang enu meled nawang buin, nah, nah lan buin pidan lakar malali buin mai ajak kulawargan tiange.”

Ditu lantas, Ratna, Tasya, lan Dewi majalan nuju terminal. Maketelu jagi mulih ka Singaraja. Makejang lantas makedekan sawireh seneng pesan malali.

Pembahasan

Bahasa Bali yaitu merupakan sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali-Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di pulau Bali, pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur pulau Jawa. Di Bali sendiri Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya, misalnya ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya dan Bali Kasar.

Pelajari lebih lanjutMateri penjelasan tentang bahasa Bali yaitu pada link https://brainly.co.id/tugas/2604742Materi penjelasan tentang contoh bahasa Bali yaitu pada link https://brainly.co.id/tugas/1150719Materi penjelasan tentang percakapan bahasa Bali yaitu terdapat pada link https://brainly.co.id/tugas/4150193Detil jawaban

Kelas  : SD/ SMP

Mapel : Bahasa Bali

Bab     : –

Kode  : –

#TingkatkanPrestasimu

#SPJ3

19. bahasa alus betul dalam basa bali adalah jelaskan dengan singkat​

Jawaban:

Patut

Penjelasan:

Bahasa Bali Alus betul adalah patut

Basa Bali kepara betul adalah beneh

Dumogi wenten pikenoh nyane lan nenten iwang

Semoga ada manfaatnya dan tidak keliru

20. Contoh percakapan 5 orang bahasa bali alus

apik ,indah ,dan mudah dimengerti

Video Terkait