Di Handap Ieu Nyaeta Anu Kudu Dilakukeun Dina Nepikeun Biantara

Di Handap Ieu Nyaeta Anu Kudu Dilakukeun Dina Nepikeun Biantara

Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara

Daftar Isi

1. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara

Jawaban:

Nyiapkeun mental jeung saluyukeun kaayaan saméméh méré biantara.

Nangtukeun tujuan biantara.

Nangtukeun poko-poko dina biantara.

Semoga membantu, jadikan jawaban terbaik

2. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara * roman anu baeud bubuka mah teu pati perlu loba seuri waktu nyarita teteg dina nyaritana

Jawaban:

lomba seuri waktu nyarita teteg dina nyaritana

3. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara Pilih salah satu: a. Tatag nyaritana b. loba seuri wungkul c. cicing d. ngabodor wungkul

Jawaban:

a.tatag nyaritana

Penjelasan:

maaf kalau salah

4. Dihandap ieu anu lain patokan dina pupuh nyaeta

Jawaban:

soalnya apa ya?…….

5. 1. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara………a. Tatag dina nyaritanab. Loba seuri waktu nyaritac. Roman anu baeudd. Bubuka mah teu pati perlu2. Di handap ieu lain mangrupa ciri-ciri anu aya dina biantara teu resmi ….a. Biantara direspon ku unggeukb. Biantara direspon ku c.ngajukeun pananyaBiantara direspon ku ngagodegd. Biantara direspon ku keprok3. Upacara adat di Kampung Naga nyaeta…..a. Upacara Pasolab. Upacara Ngabenc. Upacara Menyepid. Upacara Dugderan​

Jawaban:

1.a. Tatag dina nyaritana

2.d.bintara direspon ku keprok

3.d.upacara dugderan

maaf klo salah ya

6. ieu di handap anu henteu kaasup kana gaya biantara, nyaeta lagam … *​

Jawaban:

mengucapkan kata kotor , berkata keras , mendahului teman berbicara

ngucapkeun kecap-kecap anu salah, ucapkeun pisan, payuneun pasangan paguneman

7. dihandap ieu anu lain padika atawa tatakrama siaran dina radio, nyaeta kudu . .

Jawaban:

Maké baju anu alus tur serasi

Penjelasan:

semoga membantuwww

8. lamun arek nepikeun biantara dina hiji acara urang kudu aya di lokasi nyaeta​

Jawaban:

Dina nepikeun hiji biantara anu alus jeung efektif, teu beda … dina biantara oge unsur anu kudu diperhatikeun nyaeta …

Penjelasan:

semoga membantu<_>

9. Dina nepikeun eusi biantara tangtu kudu diluyukeun jeung kaayaanana. upamana baé anu pikasediheun kudu dikedalkeun dibarung ku rasa sedih. ieu hal luyu jeung padika biantara anu patali jeung …

jawaban

rasa kaseudih

kaayan anu keur di rasakeun

10. Di handap ieu anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara nya éta A. Tatag dina nyaritana B. Roman anu baeud C. Loba seuri waktu nyarita D. Bubuka mah teu pati perlu

Jawaban:

A. tatag dina nyaritana

11. Hal hal anu kudu diperhatikeun dina mawakeun biantara nyaeta

Jawaban:

………………………..

12. 10. Dina biantara ……. Kudu merenah, sakuma ilaharna …. Basa Sunda. Ulah nepikeun ka kajadian,biantara basa Sunda, ari …. Basa Indonesiaa. wirahmab. nadaC. sorad. lentong jawaban bener11. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara…(a). Tatag dina nyaritanab. Loba seuri waktu nyaritac. Roman anu baeudd. Bubuka mah teu pati perlu​

10: A : Wirahma

11 : C : Roman anu Baeud

Penjelasan:

maaf jika salah

13. Hal anu kudu di perhatiken dina nepikeun biatara nyaeta

Jawaban:

nyaeta biantara anu jelas ayana(fakta henteu hoaxs)

ngarancang jata kata sedetail tur nyieun batur nu dibewarakeun bakal ngarti.

14. Aya sababaraha metodeu Dina nepikeun biantara teh.salah sahijina nyaeta metodeu ekstemporan.ilustrasi di handap anu nuduhkeun biantara make metodeu ekstemporan nyaeta..

Metode nepikeun biantara aya nu disebut metode ekstemporan, nyaeta biantara nu nepikeunana teu ngagunakeun naskah, tapi orator biasana nyusun catetan poin poin penting nu rek di tepikeun. Naon wae anu ditepikeun bebas tapi tetep dumasar kana poin penting nu ditulis dina catetan.

Pembahasan

Biantara dalam Bahasa Sunda disebut dengan pidato dalam Bahasa Indonesia. Pidato adalah berb
icara di depan umum dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan ide. Orang yang melakukan pidato di depan umum disebut dengan orator. Dalam menyampaikan pidato, setiap orator menggunakan metode yang berbeda beda.

Metode berpidato

Metode impromptu, yaitu metode yang menyampaikan pidato secara langsung tanpa persiapan hafalan, naskah, dan poin penting yang dicatat dalam catatan.Metode memori, yaitu metode berpidato dengan menghafal naskah secara keseluruhan. Orator akan sangat bergantung pada ingatannya. Metode ini bagus bila orator hafal betul naskahnya.Metode naskah, yaitu metode berpidato dengan membaca naskah dari awal hingga akhir.Metode ekstemporan, yaitu metode dengan mencatat poin poin penting yang akan disampaikan dalam pidato ke dalam sebuah catatan. Orator akan menyampaikan pidato berdasarkan poin yang telah ditulisnya.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang metode pidato dalam Bahasa Sunda https://brainly.co.id/tugas/14994543Materi tentang hal yang harus diketahui dalam menulis naskah pidato Bahasa Sunda https://brainly.co.id/tugas/11711758Materi tentang cara menyampaikan pidato dalam Bahasa Sunda https://brainly.co.id/tugas/6508865

Detail jawaban

Kelas: X

Mapel: Bahasa Sunda

Bab: Biantara

Kode: 10.13.1


#TingkatkanPrestasimu

15. Di handap ieu nyaeta hal anu salah anu aya patalina jeung biantara * dina nepikeun biantara, nyarita kudu teteg dina biantara teu resmi naskah biantara kudu wae dibaca dina biantara teu resmi kadang aya oge komunikasi dua arah, gumantung kana suasanana dina nepikeun biantara, naskhana bisa dibaca atawa bisa oge teu dibaca

Jawaban:

gumantung kana suasanana Dina nepi keun biantara

16. Ieu di handap anu henteu kaaup kana gaya biantara, nyaeta lagam.

Jawaban:

akurasi

Penjelasan:

maaf kalo salah

17. ieu di handap anu henteu kaasup Kana gaya biantara nyaeta lagam​

Jawaban:

akurasi

Penjelasan:

maaf kalo salah…

semoga membantu….

jadikan jawaban terbaik yah…

18. naon anu kudu diperhatikeun dina nepikeun biantara?​

Biantara umpama dina basa Indonesia sarua hartina jeung pidato. Biantara nyaeta nepikeun cacarita atawa kedalan anu disusun sacara merenah jeung rapih, di hareupeun jalma loba. Umpama ditilik tina suasanana, aya dua rupa biantara, nyaeta biantara resmi jeung biantara teu resmi.

Boh dina biantara resmi boh biantara teu resmi, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun dina nepikeun biantara, nyaeta:

1. Usahakan supaya bisa dipilih hiji topik anu merenah jeung alus, nyaeta saperti topik anu ku urang apal, topik anu dipikaresep ku urang, sarta topik anu matak kataji pala hadirin.

2. Susun naskah atawa teks biantara jeung apalkeun eusi eta biantara, sarta estokeun unsur TAMAN, nyaeta Tatag dina nyaritana, nyaeta dina nyarita henteu karagok atawa ngarandeg dina nyaritana,  Aktual dina temana, nyaeta ulah nepikeun biantara anu temana geus basi, Munel dina eusina, nyaeta kudu loba mangpaatna atawa loba pulungeunana, Alus dina basana, nyaeta saperti ngagunakeun mamanis basa, sarta Ngandung wirahma, nyaeta omonganana kudu diatur gancang launna, tarik alonna, atawa luhur handapna atawa sok disebut lentong.

3. Usahakeun sangkan eusi biantara anu ditepikeun teh ulah panjang teuing.

Salian ti hal-hal anu disebutkeun di luhur, khusus pikeun biantara anu ditepikeun dina basa Sunda, aya hal lianna anu perlu diperhatikeun, nyaeta anu aya patalina jeung ragam basa anu digunakeun. Dina Tatakrama Basa Sunda, aya dua ragam basa anu dipikawanoh, nyaeta anu disebut Ragam Basa Hormat / Lemes jeung Ragam Basa Loma. Dina ngagunakeun basa Sunda teh kudu konsisten atawa merenah dina ngagunakeun ragam basa, saperti ragam basa teh ulah dicampur sacara henteu merenah.

19. Di handap ieu nyaeta hal anu salah anu aya patalina jeung biantara …. *a. Dina nepikeun biantara, nyarita kudu tatagb. Dina biantara teu resmi kadang aya oge komunikasi dua arah, gumantung kana suasananac. Dina biantara teu resmi naskah biantara teu meunang dibacad. Dina nepikeun biantara, naskhana bisa dibaca atawa bisa oge teu dibaca​

Jawaban:

C. Dina biantara teu resmi naskah biantara teu meunang dibaca.

20. Aya sababaraha metodeu dina nepikeun biantara teh.salah sahijina nyaeta metodeu ekstemporan.ilustrasi di handap anu nuduhkeun biantara make metodeu ekstemporan nyaeta

Jawaban:

Empat Metode Pidato: Impromptu, Ekstemporan, Manuskrip, dan Memoriter. Ada empat metode pidato yakni metode impromptu, ekstemporan, manuskrip, dan memoriter.

Video Terkait